SK legalshot: Január 2019 - 3. vydanie

Prinášame Vám krátky prehľad navrhnutých, ale aj nedávno schválených zákonov, ktoré by Vás mohli zaujímať.

Terézia Polomská 28. 01. 2019 3 min.

Predložené návrhy zákonov

Zmena zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva

Dňa 11.01.2019 bolo na rokovaní Národnej rady SR predložených viacero návrhov zákonov, cieľom jedného z nich je posilnenie miery volebnej účasti na úrovni volieb do NR SR, komunálnych volieb, volieb do samosprávnych krajov, prvého kola prezidentských volieb a volieb do Európskeho parlamentu. Uvedené chce docieliť umožnením voľby poštou predčasne.

V prípade volieb do NR SR odstraňuje ustanovenie, podľa ktorého musí byť pri voľbe poštou obálka s volebnými listinami zasielaná ministerstvom voličovi do cudziny a podľa ktorej musí po vykonaní volebného aktu zasielať ministerstvu zásielku z cudziny. Podľa tohto návrhu môže byť korešpondenčná adresa na Slovensku a zásielka môže byť odoslaná v predstihu z pošty na Slovensku. To výrazne pomôže osobám, ktorí žijú na Slovensku, no vedia, že v deň volieb sa nebudú nachádzať na našom území.

Zmena zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Na základe platnej právnej úpravy k inštitútom tzv. 13. platu a rovnako aj tzv. 14. platu, musia byť tieto príjmy na oslobodenie od dane v sume najviac 500 eur ročne (t.j. spolu v sume najviac 1 000 eur ročne) a zároveň s tým musia byť súčasne splnené aj viaceré podmienky. Jednou z nich je aj to, že toto peňažné plnenie musí byť vyplatené najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca, v dôsledku čoho sa u zamestnancov, ktorých výška priemerného mesačného zárobku je vyššia ako 500 eur, so stúpajúcou výškou ich priemerného mesačného zárobku znižuje miera daňového a odvodového zvýhodnenia tzv. 13. a 14. platu.

Cieľom tohto zákona je vzhľadom na horeuvedené zmeniť ustanovenie týkajúce sa tzv. 13. platu z „najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca“ na pevnú sumu 500 eur. Uvedené umožní zamestnávateľovi vyplatiť zamestnancovi tzv. 13. plat vo výške sumy 500 eur oslobodenú od daní a odvodov, čo je rovnaké vo vzťahu ku všetkým zamestnávateľom a zamestnancom, bez ohľadu na výšku ich priemernej mesačnej mzdy.

Zmena zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Ondrej Dostál, Renáta Kaščáková a Peter Osuský.

Navrhuje sa ním odstrániť zákaz vstupu pre psov do zariadení spoločného stravovania, pričom rozhodnutie o tom, či do prevádzok budú alebo nebudú môcť vstúpiť aj zákazníci so psami bude ponechané výlučne na rozhodnutí prevádzkovateľa. Mnoho zákazníkov stravovacích zariadení ako aj ich prevádzkovateľov sa domnieva, že je tento zákaz neodôvodnený a zbytočne obmedzujúci. V ankete Byrokratický nezmysel roka 2018 sa dokonca zákaz vstupu zvierat do kaviarní umiestnil na prvom mieste.

V súčasnosti je zakázané, aby boli do reštaurácií, kaviarní a podobných zariadení vodené zvieratá a prevádzkovateľ týchto zariadení nesie povinnosť zabezpečiť, aby k tomu nedochádzalo. Pri porušení tejto povinnosti hrozí podnikateľovi uloženie pokuty až do výšky 20 000 eur.