Môžete zakázať poskytovanie údajov o svojom mieste pobytu?

Mnoho obyvateľov nevie, že si hocikto môže vyžiadať informáciu o ich mieste pobytu. Mnohí zas nevedia, že takéto poskytovanie údajov o ich mieste pobytu je možné zakázať osobitným vyhlásením. Ako na to?

JUDr. Mária Dvončová 19. 09. 2018 3 min.

Zákon o hlásení pobytu občanov

Právnu úpravu pobytu občanov, evidenciu ich pobytu, registra obyvateľov a fyzických osôb ako i centrálnej ohlasovne obsahuje zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v platnom znení. V uvedenom právnom predpise sa nachádza zaujímavé ustanovenie § 23, ktoré sa týka poskytovania informácií o pobyte obyvateľov.

Údaje o Vašom pobyte poskytnú na základe žiadosti

Ustanovenie § 23 zákona o hlásení pobytu občanov upravuje možnosť požiadať o poskytnutie údajov o pobyte obyvateľa[1]. O poskytnutie tejto informácie môžete požiadať v podstate akákoľvek fyzická alebo právnická osoba. Žiadosť môžete adresovať: 

  • Ministerstu vnútra Slovenskej republiky,
  • Okresným riaditeľstvám Policajného zboru a
  • Obciam.

Žiadosť o poskytnutie údajov o pobyte obyvateľa musí byť písomná a musí obsahovať:

  1. meno a priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť a miesto trvalého pobytu žiadateľa; ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo,
  2. meno a priezvisko, prípadne dátum narodenia alebo rodné číslo obyvateľa, ktorého pobyt sa požaduje oznámiť,
  3. odôvodnenie žiadosti.

Oznámenie o pobyte osoby je spoplatnené v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení sumou 5 EUR.

O tom, že na základe písomnej žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby boli poskytnuté informácie o mieste pobytu sa urobí záznam v registri obyvateľov Slovenskej republiky alebo v evidencii obyvateľov.

Poskytovanie údajov o Vašom mieste pobytu môžete zakázať – ako?

Obyvateľ má možnosť poskytovanie údajov podľa vyššie uvedeného zakázať. Je však potrebné doručiť ohlasovni pobytu písomné vyhlásenie o zákaze poskytovania údajov spolu s uvedením lehoty, na ktorú sa má zakázať vydávanie údajov. Táto lehota nesmie byť dlhšia ako tri roky. Po jej uplynutí je možné opätovne zakázať poskytovanie údajov.

Obce majú obvykle na svojej webstránke uverejnený  formulár (tlačivo) vyhlásenia, prípadne je možné ho vyplniť osobne na ohlasovni.

Ohlasovňa následne o zákaze poskytovania údajov vyrozumie okresné riaditeľstvo Policajného zboru, ktoré zabezpečí zaznamenanie tohto zákazu do registra.

Zistite, kto požiadal o údaje o Vašom mieste pobytu

Zákon o hlásení pobytu občanov však obsahuje i možnosť, aby ste aj vy zistili, kto požiadal o poskytnutie údajov o Vašej osobe, respektíve o Vašom mieste pobytu (§23 ods. 4 zákona o hlásení občanov). Je však potrebné adresovať žiadosť orgánu, ktorý takúto informáciu poskytol. V tomto prípade je však potrebné vedieť, o ktorý orgán ide. Na základe vašej žiadosti Vám následne orgán oznámi, komu a za akým účelom bola informácia o Vašom pobyte oznámená.

Záver

Zákon o hlásení pobytu občanov obsahuje možnosť a postupy pre zistenie miesta pobytu inej osoby, rovnako i možnosť zakázať na základe osobitného vyhlásenia osoby, aby príslušné orgány údaje o jej mieste pobytu poskytli iným fyzickým alebo právnických osobám na základe žiadosti. Zaujímavou je i možnosť zistiť, ktorá fyzická alebo právnická osoba zisťovala cez príslušné orgány Vaše miesto pobytu.

Poznámky pod čiarou:

[1] Pobytom na účely evidencie pobytu občanov sa rozumie trvalý pobyt a prechodný pobyt.