Od mája bude v pracovnej ponuke povinne uverejnená i základná zložka mzdy

Už o pár mesiacov budú všetky inzeráty s ponukou pracovnej pozície povinne obsahovať i údaj o mzde, ktorá je ponúkaná za výkon danej práce.

Redakcia 21. 02. 2018 3 min.

V súčasnosti je bežnou praxou, že zamestnávatelia inzerujúci ponuku voľnej pracovnej pozície pri údaji o mzde uvádzajú formuláciu „dohodou“. Je však zrejmé, že o dohodu ide naozaj iba málokedy. Uchádzač sa dostaví na pracovný pohovor, ktorý niekedy trvá i niekoľko desiatok minút. Téma ponúkaného platu sa spomína až ku koncu pohovoru. Mnohokrát sa až vtedy uchádzač dozvedá výšku ponúkaného platu. Ten môže ale i nemusí zodpovedať jeho predstavám. Ak ide o ten druhý prípad a strany nenájdu kompromis, zbytočne strácali čas.

Novela Zákonníka práce prinesie zmenu pri uverejnení pracovnej ponuky – akú?

Dňa 14.02.2018 bol Národnou radou SR schválený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov („Zákonník práce“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony („novela“). Uvedenou novelou bolo okrem ďalšieho zakotvená nasledovná povinnosť zamestnávateľa.

V kontexte s vyššie uvedeným, novelou sa do znenia § 41 Zákonníka práce, ktorý upravuje predzmluvné vzťahy dopĺňa odsek 10, a to v nasledovnom znení:

„Zamestnávateľ pri uzatvorení pracovnej zmluvy nesmie so zamestnancom dohodnúť základnú zložku mzdy v nižšej sume, ako je suma základnej zložky mzdy, ktorú zverejnil v ponuke zamestnania podľa osobitného predpisu.“.

Ako vyplýva z dôvodovej správy novely, cieľom návrhu je zabrániť postupu, kedy zamestnávateľ v ponuke zamestnania uvedie údaje, ktoré neplánuje dodržať.

Súčasne so Zákonníkom práce sa novelizuje i zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to v súvislosti s uverejňovaním mzdy v pracovnej ponuke v rovnakom znení. V § 62 ods. 2 zákona o službách zamestnanosti sa na konci pripája táto veta:

„Zamestnávateľ je pri zverejňovaní ponuky zamestnania povinný uvádzať sumu základnej zložky mzdy.“.

Novela má nadobudnúť účinnosť 01.05.2018.                                                       

Musí byť mzda dohodnutá už v pracovnej zmluve?

V súvislosti s novozavedenou povinnosťou uverejňovať výšku mzdy už pri inzerovaní pracovnej ponuky, poukazujeme i na okolnosti dohodnutia mzdy v pracovnej zmluvy.

Podľa § 43 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce, je zamestnávateľ povinný dohodnúť so zamestnancom priamo v pracovnej zmluve i mzdové podmienky. Výnimku z tejto povinnosti tvorí skutočnosť, ak sú mzdové podmienky dohodnuté v kolektívnej zmluve. V tomto prípade stačí uviesť odkaz na ustanovenia kolektívnej zmluvy, inak stačí uviesť odkaz na príslušné ustanovenia tohto zákona.

V prípade, ak sa účinnosť ustanovení kolektívnej zmluvy, na ktoré pracovná zmluva odkazuje, skončila a súčasne v pracovnej zmluve nie sú dohodnuté mzdové podmienky, mzdové podmienky dohodnuté v kolektívnej zmluve sa považujú za mzdové podmienky dohodnuté v pracovnej zmluve až do dohodnutia nových mzdových podmienok v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, najviac po dobu 12 mesiacov.

Záver

Novela zákona bola dňa 21.2.2018 podpísaná prezidentom SR.