# dopravný prostriedok

V slovenskom právnom poriadku je úprava zmlúv súvisiacich s dopravou obsiahnutá v Občianskom zákonníku a v Obchodnom zákonníku. Pre obe úpravy je typická určitá všeobecnosť vo vzťahu ku jednotlivým typom preprav (železničná, letecká, lodná, cestná), nakoľko právna úprava nezohľadňuje špecifiká, ktoré sú vlastné pre ten ktorý typ prepravy. Preto má zásadný význam aplikácia podrobnejšej úpravy obsiahnutej jednak v správnych predpisoch (napr. zákon o cestnej premávke) a v prepravných poriadkoch.

26. 08. 2018 4 min. Dominika Cukerová

Za akých okolností môže policajt vykonať prehliadku dopravného prostriedku? V čom spočívajú jednotlivé odlišnosti, práva a povinnosti sa dočítate v komplexnej analýze výkonu predmetného úkonu. 

09. 08. 2017 14 min. JUDr. Marcel Ružarovský