Rozšíri sa zákaz maloobchodného predaja?

Pokiaľ bude schválený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce, dôjde k rozšíreniu zákazu práce pre maloobchodný predaj s výnimkou prípadov vymedzených taxatívne.

JUDr. Alexandra Podivinská 28. 01. 2017 2 min.

Súčasná právna úprava

Posledná novela zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v platnom znení, (ďalej len „Zákonník práce“) súvisiaca so zákazom zamestnávateľa nariadiť pracovať zamestnancovi v oblasti predaja tovaru konečnému spotrebiteľovi a s tým súvisiacich prác počas 1. januára, na Veľkonočnú nedeľu, 24. decembra po 12:00 hod a 25. decembra. Novela sa stretla s pozitívnymi ohlasmi verejnosti, avšak skupina poslancov Národnej rady SR (ďalej len „NR SR“) zastáva názor, že dni zákazu práce je potrebné rozšíriť.

Dôvody navrhovanej právnej úpravy

-       Poslanci NR SR dôvodia vykonanie zmien skutočnosťou, že mnohí zamestnanci vykonávajúci prácu v predajniach počas sviatkov nemajú príležitosť venovať sa svojim rodinám riadne. Odkazujú na zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky, z ktorej vyplýva ochrana manželstva, rodičovstva, rodiny a osobitne detí a mladistvých (Dôvodná správa).

-       Zmena právnej úpravy umožní zamestnancom, ale aj spotrebiteľom rozvíjanie tradičných rodinných hodnôt.

-       Pôvodné krajiny Európskej únie dodržujú zákaz práce na sviatky, k porušeniu uvedeného dochádza len niektorými z novších krajín Európskej únie.

-       Z medzinárodných dokumentov vyplýva štátu povinnosť vytvárať predpoklady pre spravodlivé a primerané pracovné podmienky.

-       Napriek právnej úprave „sviatkového“ práva sa v súčasnosti predajný čas počas sviatkov neustále rozširuje.

Navrhované zmeny

Poslanci navrhujú zákaz maloobchodného predaja počas štátnych sviatkov, niektorých dní pracovného pokoja a Veľkonočnej nedele, s výnimkou taxatívne uvedených prípadov maloobchodného predaja; ktorý je nevyhnutný pre zabezpečenie potrieb spoločnosti (Dôvodná správa). Účinnosť novely navrhujú od 1. mája 2017. V súvislosti s uvedeným by do Zákonníka práce bolo doplnené nasledovné ustanovenie:

  • „V dňoch 1. januára, 6. januára, vo Veľký piatok, vo Veľkonočnú nedeľu, vo Veľkonočný pondelok do 14.00 hodiny, 1. mája, 8. mája, 5. júla, 29. augusta, 1. septembra, 15. septembra, 1. novembra, 17. novembra,  24. decembra po 12.00 hodine, 25. decembra a 26. decembra nemožno zamestnancovi nariadiť ani s ním dohodnúť prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác (ďalej len „maloobchodný predaj“) s výnimkou maloobchodného predaja podľa prílohy č. 1a; ustanovenia odseku 3 písm. f) a odseku 4 sa v týchto prípadoch nepoužijú.“ (Dôvodná správa).