Môžu vašu "profilovku" na Facebooku použiť aj tretie strany?

Najvyšší súd Českej republiky sa nedávno zaoberal kurióznym prípadom ženy, ktorej profilová fotografia zo sociálnej siete Facebook bola bez jej súhlasu použitá v bulvárnom článku.

Klaudia Ježíková 30. 10. 2020 3 min.

Skutková podstata prípadu

Spoločnosť MAFRA, a. s., prevádzkujúca internetový server, zverejnila sériu bulvárnych článkov týkajúcich sa samovraždy ženy A. R., ktorých súčasťou bola svedkyňa incidentu, žalobkyňa a zároveň kamarátka zosnulej K. J. Článok obsahoval okrem fotografií z miesta činu aj tehotenskú ateliérovú podobizeň žalobkyne, ktorú žalovaná strana získala z jej profilu na Facebooku. Okrem zverejnenia fotografie, ktorá s prípadom nesúvisela spoločnosť v jej popise spochybňovala otcovstvo nenarodeného dieťaťa K. J.

Súdny spor

Žalobkyňa sa v danom prípade obrátila na Obvodný súd Praha 5, kde žiadala o stiahnutie konkrétnej fotografie zo serveru, verejné ospravedlnenie a náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 187 000 CZK na základe námietky zásahu do jej osobných práv. Žalovaná strana sa obhajovala Spravodajskou licenciou, podľa ktorej je za účelom spravodajstva možné vyhotoviť alebo použiť podobizeň človeka aj bez jeho súhlasu.

Súd vo svojom rozsudku žalobu zamietol a uviedol nasledovné:

„...fotka získaná z nezabezpečeného účtu žalobkyně byla v podstatě veřejná a žalobkyně svolila k jejímu šíření, tedy nedošlo k porušení práva žalobkyně k její podobizně.“

„... žalobkyně se zemřelou kamarádkou stýkala, byla svědkem její smrti a měla vztah s mužem, o němž pojednával druhý článek, použití fotky bylo tedy přiměřené k jejich obsahu a žalobkyní tvrzený zásah do jejích osobnostních práv nelze z hlediska zákona posoudit jako objektivně způsobilý přivodit jí újmu na chráněných právech. Žalovaná zveřejnila články ve veřejném zájmu na základě zpravodajské licence.“

Mestský súd v Prahe v odvolacom konaní potvrdil rozhodnutie Obvodného súdu.

„Odvolací soud uzavřel, že se ztotožňuje se skutkovým závěrem obvodního soudu, že žalobkyně předmětnou fotografii zpřístupnila na svém facebookovém účtu jako profilovou. Dále považuje za výstižný závěr, že použití fotografie u obou článků nebylo excesivní a naplňovalo veřejný zájem o informace. Odvolací soud shrnul obsah dalších článků z webu žalované ohledně okolností vyšetřování úmrtí A. R. a uzavřel, že tyto informace byly předmětem oprávněného zájmu, a to i v době uveřejnění článků.“

Voči tomuto rozhodnutiu sa žalobkyňa odvolala na Najvyšší súd Českej republiky, kde namietala nesprávne právne posúdenie jej prípadu, keďže sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe pri riešení otázky zásahu do osobných práv.

Konanie pred Najvyšším súdom ČR

Námietku vyhodnotil súd ako dôvodnú a zaoberal sa skutočnosťou, že žalobkyňa nie je verejne známou osobou alebo celebritou a z toho dôvodu zverejnenie jej fotografie vo vysokom štádiu tehotenstva v kontexte s úmrtím A. R. nemôže byť vnímané ako príspevok k debate verejného záujmu. Rovnako podotkol, že na rozdiel od iných zdieľaných fotografií na sociálnej sieti Facebook, profilové fotografie nemajú možnosť nastavenia obmedzenia ich zobrazovania rôznym užívateľom. Nemožno teda a priori tieto fotografie považovať za obsah zdieľaný aj s účelom ich dostupnosti tretím stranám.

Najvyšší súd sa po oboznámení so skutkovou podstatou rozhodol zrušiť rozsudky súdov nižšieho stupňa a vrátiť prípad k ďalšiemu pojednávaniu. Koniec tohto súdneho sporu zatiaľ nie je jasný avšak z hľadiska práva a čoraz rozsiahlejšieho zdieľania osobných fotografii v kybernetickom priestore, je zásadná a smerodajná právna veta, ku ktorej na základe tohto prípadu Najvyšší súdu po prvý krát dospel:

„U profilové fotografie uživatele sociální sítě Facebook nelze při použití mimo tuto sociální síť bez dalšího dovodit konkludentní souhlas tohoto uživatele s jejím dalším uveřejněním ani naplnění předpokladů zákonné zpravodajské licence vždy je třeba zabývat se hlediskem přiměřenosti se zřetelem ke konkrétním okolnostem uveřejnění a chránit nejen svobodu projevu informačních médií a právo veřejnosti na informace, ale též oprávněné zájmy zobrazené osoby.“