Úprava styku maloletého dieťaťa so starými rodičmi

Môžu sa i starí rodičia domáhať právnou cestou stretávania sa s vnukmi? V tomto článku si bližšie priblížime podmienky, za ktorých upraví súd styk maloletého dieťaťa so starými rodičmi, prípadne inými blízkymi osobami a samotný priebeh tohto súdneho konania.

JUDr. Mária Dvončová 12. 02. 2018 4 min.

Styk maloletého s blízkymi osobami upravuje ustanovenie § 25 ods. 5  zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine v platnom znení („zákon o rodine“) nasledovne: Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami.  Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa použijú primerane.

Aktuálna právna úprava teda rešpektuje citové vzťahy a rozpoloženie dieťa, t.j. situáciu, kedy dieťa môže mať s blízkymi osobami, obvykle starými rodičmi, vytvorené silné citové väzby a ich narušenie, prípadne bránenie styku dieťaťa s tými osobami môže mať negatívny vplyv na stabilitu výchovného prostredia a citový vývoj dieťaťa. Preto právna úprava umožňuje úpravu styku maloletého s týmito blízkymi osobami súdnou cestou.

Kto sa môže domáhať styku s maloletým? Nie sú to iba starí rodičia

Úpravy styku s maloletým v zmysle vyššie citovaného zákonného ustanovenia sa môžu domáhať tzv. blízke osoby. Za účelom ich identifikácie sa použije ustanovenie § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

Kritériá pre úpravu styku maloletého s blízkou osobou

Z ustanovenia § 25 ods. 5 zákona o rodine vyplývajú tieto podmienky (kritériá) pre úpravu styku blízkej osoby s maloletým:

  1. Záujem maloletého dieťaťa a súčasne
  2. Odôvodnenosť úpravy styku vzhľadom na pomery v rodine

Súčasne musí ísť o úpravu styku maloletého s blízkou osobou podľa definície uvedenej v § 116 Občianskeho zákonníka, a to s jednou alebo viacerými podľa návrhu.

Samotný priebeh súdneho konania o úpravu styku maloletého s blízkou osobou

V rámci uvedeného súdneho konania sa použijú primeranie i ustanovenia § 25 ods. 1 – 4 zákona o rodine.

V rámci súdneho konania je maloletý zastúpený príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Do konania je oprávnená podľa ustanovenia § 13 ods. 1 zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok v platnom znení vstúpiť i príslušná okresná prokuratúra.

V priebehu súdneho konania súd zisťuje opodstatnenosť návrhu, predovšetkým, či je v záujme maloletého úprava jeho styku s navrhovateľom alebo navrhovateľmi. Ako?

1. Výsluch maloletého -  dieťa má právo vyjadriť svoj názor

  • Maloleté dieťa, ktoré je so zreteľom na svoj vek a rozumovú vyspelosť schopné samostatne vyjadriť svoj názor, má právo vyjadrovať ho slobodne vo všetkých veciach, ktoré sa ho dotýkajú. V konaniach, v ktorých sa rozhoduje o veciach týkajúcich sa maloletého dieťaťa, má maloleté dieťa právo byť vypočuté. Názoru maloletého dieťaťa treba venovať náležitú pozornosť zodpovedajúcu jeho veku a rozumovej vyspelosti (§ 43 ods 1. zákona o rodine). V odôvodnení rozsudku sa však súd musí vysporiadať so skutočnosťou, prečo na názor maloletého dieťaťa prihliadol a vzal ho do úvahy, alebo prečo na názor maloletého dieťaťa pri rozhodovaní neprihliadal, prípadne prečo výsluch maloletého dieťaťa nevykonal (z rozsudku Krajského súdu Trnava sp. zn. 23CoP/14/2014 zo dňa 07.07.2014).

2. V mnohých prípadoch navštívi výchovné prostredie maloletého orgán sociálnoprávnej ochrany detí, aby zistil pomery v rodine.

3. Súd nariadi vyhotovenie znaleckého posudku.

4. Súd vezme do úvahy i

  • Pri dieťati: jeho vek, zdravotný stav,  školské a mimoškolské aktivity, záujmy a krúžky dieťaťa, aby úprava styku negatívne nezasahovala do týchto povinností, ako aj záujmov, právo dieťaťa na odpočinok a voľný čas, na účasť na hre a oddychovej činnosti zodpovedajúcej jeho veku, ako aj na slobodnú účasť na kultúrnom živote a umeleckej činnosti.
  • Pri navrhovateľovi/blízkej osobe: vzťah blízkej osoby s dieťaťom, časové a ekonomické možnosti blízkej osoby , rodinné pomery, vzdialenosť medzi bydliskom dieťaťa a bydliskom blízkej osoby atď.

5. Samotná skutočnosť, že maloleté dieťa nemalo zatiaľ možnosť, prípadne nemá vytvorené citové väzby s blízkou osobou (obvykle so starými rodičmi) bez ďalšieho nie je dôvodom pre zamietnutie návrhu na úpravu styku dieťaťa so starými rodičmi. (napríklad rozsudok Krajského súdu sp zn. 24CoP/132/2017 zo dňa 04.10.2017)

Záver

Ak na základe výsledkov dokazovania v súdnom konaní súd dospeje k záveru, že je potrebné, aby upravil styk maloletého s navrhovateľom (blízkou osobou), pretože je to  v záujme maloletého a obohatí ho to po citovej, rodinnej a výchovnej stránke. Súd určí čas realizácie styku blízkej osoby s dieťaťom a súčasne obvykle určí povinnosť rodiča/rodičov dieťa pripraviť na stretnutie. V prípade detí nízkeho veku sa stretávanie uskutočňuje v prítomnosti rodiča, v prípade väčších detí a s ohľadom na to, či už k blízkej osoby majú citový vzťah, môže byť styk realizovaný i bez prítomnosti rodiča alebo mimo domáceho prostredia.