Vláda odobrila štyri predložené legislatívne návrhy z dielne MS SR

Bratislava, 17.4.2019 - Na rokovaní vlády SR schválili jej členovia štyri zo šiestich navrhovaných legislatívnych návrhov. Odobrili tak návrh zákona o výkone detencie, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sudcoch a prísediacich a pravidlá, ktorými sa pre štátne orgány upravujú transparentné zásady využívania právnych služieb advokátov zo strany štátu. Rokovanie o zmenách tzv. protischránkového zákona (zákon o RPVS) a o zákone na zastavenie starých exekúcií prebehne na nasledujúcom stretnutí ministrov a predsedu vlády.

Redakcia 23. 04. 2019 4 min.

Čo prinesú zmeny?

Návrh zákona o výkone detencie

Hoci naše trestné právo pozná pojem detencia už od roku 2006, výkon ochranného opatrenia, teda detencie, v praxi bol ťažko realizovateľný. Jeho predpokladom je výstavba zariadenia, do ktorého môžu byť umiestnení odsúdení páchatelia s nevyliečiteľnou duševnou chorobou a je tu obava, že aj po výkone trestu odňatia slobody budú pre spoločnosť naďalej nebezpeční. Okrem nich môžu byť do detenčného centra umiestnené aj odsúdené osoby, ktoré spáchali obzvlášť závažný zločin zo sexuálneho motívu. Samotný výkon detencie doposiaľ nebol právne upravený a preto cieľom tohto zákona je upraviť výkon detencie v detenčnom ústave, vrátane podmienok fungovania a stráženia detenčného ústavu, či dozor a kontrolu nad výkonom detencie.

Zmeny v trestnom zákone

Zavedenie novej skutkovej podstaty trestného činu falšovania a vyhotovenia nepravdivej zdravotnej dokumentácie (§ 352a), rozšírenie možnosti rozhodovania samosudcu v trestnom konaní, korigovanie úpravy ukladania doživotného trestu bez možnosti podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody, rozšírenie úpravy využitia videokonferencií v trestnom konaní.

Pri trestnom čine falšovania a vyhotovenia nepravdivej zdravotnej dokumentácie vyjadrujúcom reakciu na absenciu trestnoprávnej zodpovednosti za manipuláciu s údajmi, ktoré sú obsiahnuté v zdravotnej dokumentácii, bude možné trestne stíhať zdravotníckych pracovníkov, ktorí úmyselne s cieľom „zahladiť stopy“ budú falšovať alebo vyhotovovať nepravdivú zdravotnú dokumentáciu v úmysle použiť ju ako pravú, alebo používať takúto zdravotnú dokumentáciu ako pravú či zabezpečovať si od inej osoby vyhotovenie falošnej zdravotnej dokumentácie alebo nepravdivej zdravotnej dokumentácie v úmysle použiť takúto ako pravú pred určenými subjektmi. Pre zefektívnenie využívania elektronického systému monitorovania osôb v praxi sme navrhli, aby bolo možné trest domáceho väzenia ukladať aj za trestné činy, ktorých horná hranica trestnej sadzby po úprave podľa všeobecnej časti (napr. recidíva, prevaha priťažujúcich okolností a pod.) nepresiahne 10 rokov. Dolná hranica trestnej sadzby nie je stanovená. Ďalšou navrhovanou zmenou je aj rozšírenie možnosti rozhodovania samosudcu v trestnom konaní. Po novom bude môcť samosudca rozhodovať vo všetkých trestných veciach s výnimkou konaní o trestných činoch, u ktorých je dolná hranica trestnej sadzby najmenej 12 rokov. V prípadoch obzvlášť závažných zločinov (za ktoré zákon ustanovuje trest odňatia slobody s dolnou hranicou najmenej 12 rokov) bude aj naďalej rozhodovať senát zložený z predsedu a dvoch prísediacich. V rámci novej úpravy bude taktiež  vzhľadom na reakciu na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva (ktorý vo viacerých veciach judikoval, že ukladanie trestu odňatia slobody na doživotie bez faktickej možnosti požiadať o podmienečné prepustenie nie je humánne a je preto v rozpore s Dohovorom o ľudských právach) môcť každý odsúdený na doživotie, po odpykaní trestu 25 rokov, požiadať o podmienečné prepustenie z výkonu trestu.

Zmeny v zákone o sudcoch a prísediacich

Účelom návrhu zákona je zavedenie inštitútu hosťujúceho sudcu, a to s cieľom vytvoriť predpoklady pre riešenie situácií, ktoré dočasne negatívne ovplyvňujú fungovanie súdov tým, že spôsobujú dočasnú absenciu sudcu v prípadoch, ako je napríklad materská alebo rodičovská dovolenka, prerušenie výkonu funkcie sudcu, stáž sudcu, či dlhodobá práceneschopnosť. V praxi tak dochádzalo k prerozdeleniu práce sudcu s dočasným výpadkom medzi ostatných kolegov tohto sudcu, čo spôsobovalo nielen nápad vecí, ale aj mnoho ďalších problémov.

Transparentné zásady využívania služieb advokátov zo strany štátu

Aplikačná prax poukázala na medzery a neprimerané využívanie služieb externých advokátov štátnymi orgánmi, čo nad mieru zaťažovalo štátny rozpočet. Preto rezort spravodlivosti vytvoril reguláciu využívania právnych služieb externých advokátov štátom. Pravidlá ustanovujú podmienky, ktoré je potrebné splniť, aby štátny orgán mohol využiť externé právne služby poskytované advokátom, základné podmienky a pravidlá výberu advokáta, základné pravidlá úpravy zmluvných vzťahov s vybraným advokátom vrátane odmeňovania, organizačné zabezpečenie pri zabezpečovaní a využívaní právnych služieb štátnym orgánom a zverejňovanie vymedzených informácií a dokumentov vyhotovovaných v procese výberu advokáta.

Zdroj: MS SR