Voľby do orgánov Slovenskej advokátskej komory

Začiatkom apríla bolo ukončené prvé kolo volieb do orgánov Slovenskej advokátskej komory (SAK), tzv. primárky. Predsedníctvo SAK v novembri minulého roka schválilo elektronický priebeh volieb, pričom každému advokátovi bola vytvorená osobitná schránka, prostredníctvom ktorej mohli advokáti bezpečne autentifikovať svoj prístup k certifikovanému elektronickému volebnému systému POLYAS.

Martina Vanc 20. 04. 2021 3 min.

Dňa 2. apríla 2021 predsedníctvo SAK na mimoriadnom rokovaní otvorilo elektronické obálky s výsledkami nominácií do orgánov SAK, nominácie bolo možné predkladať do 1. apríla 2021. Celkovo sa tejto časti volieb zúčastnilo 1 227 advokátov, t. j. 20,26% z celkového počtu 6 046 oprávnených nominantov. Zoznam nominovaných tvorí 36 osôb. Advokát, ktorý môže byť schváleným kandidátom, musí spĺňať tieto podmienky:

 • nominovaný v súlade s volebným poriadkom,
 • v čase schválenia kandidátky má aktívny výkon advokácie,
 • nebol evidovaný podľa osobitného predpisu (Ústav pamäti národa),
 • nebolo mu právoplatne uložené disciplinárne opatrenie, (ktoré nie je zahladené),
 • písomne súhlasí s kandidatúrou,
 • do predsedníctva môže kandidovať iba kandidát, ktorý nevykonával funkciu člena predsedníctva SAK v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach,
 • do revíznej komisie iba kandidát, ktorý nevykonával funkciu člena revíznej komisie v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach.

Následne predsedníctvo, revízna komisia a kancelária SAK vykonajú kontrolu splnenia zákonných a stavovských podmienok kandidatúry a oslovia nominantov so žiadosťou o vyjadrenie súhlasu s kandidatúrou. Tieto informácie budú následne predložené na rokovanie predsedníctva, ktoré schváli kandidátku. Kandidátka obsahuje:

 • na členstvo do predsedníctva minimálne 24 a maximálne 36 kandidátov,
 • na členstvo do revíznej komisie minimálne 24 a maximálne 36 kandidátov,
 • na členstvo do disciplinárnej komisie minimálne 82 kandidátov a maximálne 123 kandidátov,
 • na členstvo do odvolacej disciplinárnej komisie minimálne 26 kandidátov a maximálne 39 kandidátov.

Druhé kolo volieb sa uskutoční na Konferencii advokátov, ktorá je naplánová na 11. júna 2021.

K téme volieb do orgánov SAK nám poskytol stanovisko Mgr. Ján KUTAN, podpredseda SAK:

„Pokiaľ sa týka výsledku primárok, som veľmi rád, že máme úspešne za sebou zvládnutú formu, ako po prvýkrát prebehli, a to elektronicky online. Nominačnej časti sa zúčastnilo 1227 advokátov (účasť cez 20 percent), čo je počet štandardný, aký bol aj v papierovom svete. Čo sa týka výsledku v prvom kole, naznačuje započaté trendy, ktoré sa udiali koncom minulého roka vo vedení komory. Viem sa vyjadriť k nomináciám do predsedníctva a tam je evidentné, že advokáti podporujú kontinuitu doterajšieho vedenia predsedníctva. Ja osobne sa chcem veľmi pekne poďakovať kolegom za dôveru vyslovenú mne, verím, že je aj výsledkom mojej kontinuálnej štvorročnej práce pre komoru. Dúfam, že svoj mandát obhájim aj na konferencii 11.6., aby som minimálne vo funkcii akú zastávam teraz, mohol pokračovať v započatých a rozpracovaných aktivitách.

Pokiaľ ide o druhé kolo, toto bude hybridné (časť kolegov bude v Inchebe prezenčne a časť za svojim počítačom v online). Predpokladám, že účasť v druhom kole bude vyššia ako za ostatné razy a taktiež predpokladám, že advokáti využijú svoju možnosť, aby mohli prísť fyzicky na konferenciu. Bude to výzva aj pre kanceláriu komory patrične sa vyporiadať s touto organizačnou novinkou.“