Ako sa posudzuje zlučiteľnosť činnosti advokátov a koncipientov s princípmi výkonu advokácie

Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory (SAK) vydalo usmernenie, podľa ktorého bude postupovať pri rozhodovaní, či je výkon advokácie alebo praxe advokátskeho koncipienta zlučiteľný s výkonom iného povolania alebo činnosti.

Redakcia 20. 03. 2020 7 min.

Podľa SAK má profesia advokáta prispievať k všeobecnému dobru, k rešpektovaniu práva, k zachovávaniu ľudskej dôstojnosti, má podporovať princípy subsidiarity a solidarity. Konaním v tomto duchu by mala advokácia budovať dôveru v právne služby. Dôrazom na nezávislosť, mlčanlivosť, zodpovednosť a najlepší záujem klienta by mala advokácia predstavovať pridanú hodnotu pre prijímateľa právnych služieb.

Zákon o advokácii nepovažuje advokáciu za činnosť výlučnú, teda za činnosť, ktorá by nemohla byť vykonávaná súbežne s inou činnosťou. Niektoré činnosti však nemôžu byť vykonávané súbežne s advokáciou, a sú preto prekážkou zápisu žiadateľa do zoznamov vedených komorou, resp. sú dôvodom na pozastavenie výkonu advokácie. 

Vo všeobecnosti sa uvádza, že za nezlučiteľné s výkonom advokácie sú pri posudzovaní považované činnosti, ktoré sú v rozpore s povahou a etickými princípmi advokátskeho povolania

Etické princípy povolania

Medzi etické princípy advokácie SAK považuje najmä:

-           nezávislosť advokáta (inštitucionálnu, osobnú či ekonomickú nezávislosť od štátu a jeho orgánov),

-           slobodný výkon advokátskeho povolania

-           povinnosť mlčanlivosti

-           nadradenosť záujmov klienta nad osobné a iné záujmy advokáta,

-           nemožnosť obmedzenia alebo vylúčenia zodpovednosti advokáta za ním poskytované právne služby,

-           záujem na zachovaní cti a vážnosti advokátskeho stavu.

Akúkoľvek činnosť, ktorá znižuje postavenie advokáta v očiach verejnosti, vzbudzuje pochybnosti o jeho nezávislosti a poctivosti, alebo inak poškodzuje dobré meno advokáta alebo advokácie ako celku, je nevyhnutné považovať za nezlučiteľnú s výkonom advokácie bez ohľadu na jej právnu formu, rozsah, dĺžku trvania či okolnosti, rovnako bez ohľadu na to, či ide o činnosť vykonávanú za odmenu alebo bezodplatne.

Prijaté závery

V rámci usmernenia sa SAK vysporiadala najmä s činnosťami, ktorých zlučiteľnosť s výkonom advokácie je najviac diskutovaná. Podľa vyššie uvedených princípov preto prijala nasledovné závery, ktoré sa použijú v prípade nejasností v konkrétnych prípadoch.

Usmernenie o postupe pri rozhodovaní predsedníctva komory o zlučiteľnosti výkonu advokácie s inými povolaniami sa primerane použije aj na advokátskeho koncipienta.

Obchádzanie ustanovení zákona

Akákoľvek činnosť, ktorej predmetom je činnosť spočívajúca v poskytovaní právnych služieb, ktorou sa obchádzajú ustanovenia zákona o advokácii, je nezlučiteľná s výkonom advokácie.

Právne služby mimo výkonu advokácie

Právne služby nemôžu byť poskytované inak než výkonom advokácie v súlade s ustanoveniami zákona o advokácii v celom právnom poriadku. Advokát je oprávnený poskytovať právne služby v rámci celého rozsahu právneho poriadku, t. j. môže poskytovať napr. právne poradenstvo v obchodnoprávnych veciach alebo pri obchodoch s nehnuteľnosťami. Advokát nesmie pôsobiť ako daňový poradca, audítor, maklér či ako fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia v oblasti ekonomického poradenstva, činnosti finančného agenta, obchodu s nehnuteľnosťami (realitná kancelária) alebo sprostredkovania v oblasti obchodu a služieb. Advokát nemôže vykonávať činnosť, v rámci ktorej nie je možné oddeliť záujem poskytovateľa služby (advokáta), ako aj samotného klienta, ktorému má byť služba poskytnutá. Advokát je povinný uprednostniť záujem klienta pred svojím vlastným záujmom. V prípade kumulatívneho výkonu činnosti by mohlo dochádzať k nežiaducim situáciám ohrozujúcim povinnosť mlčanlivosti, záujmy klientov, ako aj k ohrozeniu nezávislosti a nestrannosti advokáta, ktorá je neodmysliteľne spätá s výkonom advokácie.

Pracovný pomer

Advokát nemôže byť v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu okrem pedagogickej, publikačnej, literárnej, vedeckej, umeleckej alebo športovej činnosti, činnosti člena poradného orgánu vlády Slovenskej republiky alebo činnosti, ktorá nie je v rozpore s povahou a etickými princípmi advokátskeho povolania.

Za nezlučiteľnú s výkonom advokácie možno považovať aj takú činnosť, ktorej predmetom nie je výkon závislej práce, má však trvalý charakter a bráni slobodnému výkonu advokácie tak, ako je definovaný v § 1 ods. 2 zákona o advokácii, t. j. sústavne a za odmenu.

Živnosť či obchodná spoločnosť

Činnosť vykonávaná na základe živnostenského alebo iného podnikateľského oprávnenia nie je s výkonom advokácie zásadne nezlučiteľná. Najvhodnejším spôsobom výkonu podnikateľskej činnosti – a to osobitne s ohľadom na jej povahu – je výkon prostredníctvom inej osoby, napríklad prostredníctvom zodpovedného zástupcu. Rovnako tak je s výkonom advokácie zlučiteľné postavenie advokáta ako člena obchodných spoločností s osobným ručením. Advokát musí v každom prípade dbať na to, aby ním vykonávaná podnikateľská činnosť nebola považovaná za nezlučiteľnú:

  • tým, že poskytuje právne služby mimo výkonu advokátskeho povolania,
  • preto, že činnosť vykonávaná v rámci podnikateľskej činnosti sa prekrýva s činnosťou, ktorá je advokátom poskytovaná v rámci výkonu advokácie takým spôsobom, že pri jednotlivých úkonoch nie je možné určiť, či bola vykonaná pri výkone advokácie alebo pri výkone podnikateľskej činnosti,
  • z dôvodu možného ohrozenia nezávislosti advokáta,
  • z dôvodu možného zníženia cti a vážnosti advokátskeho stavu.

Štatutárny orgán

S výkonom advokácie nie je v zásade nezlučiteľné ani členstvo advokáta v kolektívnych štatutárnych orgánoch alebo iných orgánoch obchodných spoločností, resp. výkon funkcie individuálneho orgánu obchodnej spoločnosti – touto formou však nemôžu byť obchodnou spoločnosťou poskytované právne služby.

Koncipient štatutárom

V prípade výkonu funkcie štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti, ktorým by bol advokátsky koncipient, je nutné na posúdenie rozporu výkonu takejto činnosti prihliadnuť na skutočnosť, že postavenie advokátskeho koncipienta je odlišné od postavenia advokáta, keďže má byť v pracovnoprávnom vzťahu v plnom pracovnom úväzku k advokátovi, riadiť sa jeho pokynmi a pripravovať sa na výkon advokátskej praxe. P SAK zastáva názor, že náplň činnosti štatutárneho orgánu spočívajúca v komplexnej činnosti pri riadení obchodnej spoločnosti môže svojím obsahom a rozsahom ohroziť výkon praxe advokátskeho koncipienta, keďže je možné predpokladať, že obchodná činnosť sa prevádzkuje a vybavuje v rovnakom čase (v pracovných dňoch a v obvyklom pracovnom čase) ako činnosť advokátskeho koncipienta, pričom P SAK nemá reálnu možnosť kontroly nad riadnym výkonom koncipientskej praxe. P SAK prezumuje, že uvedené nie je ani v záujme advokátskeho koncipienta ani v záujme školiteľa (advokáta), keďže tento osobne zodpovedá za riadnu výchovu advokátskeho koncipienta.

Základným predpokladom pozitívneho rozhodnutia P SAK pri posudzovaní zlučiteľnosti výkonu činností v prípade advokátskeho koncipienta je skutočnosť, že táto činnosť svojím obsahom a rozsahom nebude ohrozovať riadny výkon praxe advokátskeho koncipienta, činnosť bude vykonávaná mimo hlavnej pracovnej doby a so súhlasom školiteľa so zreteľom na ustanovenie § 22 ods. 5 písm. c) Organizačného poriadku Slovenskej advokátskej komory schváleného Konferenciou advokátov 10. júna 2017.

Práva k majetku

Prekážkou výkonu advokácie nie je vlastníctvo či oprávnenie z akýchkoľvek práv k majetku v akejkoľvek forme, ako aj správa a hospodárenie s týmto majetkom vrátane brania výnosov či úžitkov z neho. Uvedené platí aj pre kapitálovú účasť v obchodných spoločnostiach.

V súvislosti s ustanovením § 3 ods. 4 zákona o advokácii v spojení s § 7 ods. 3 zákona o advokácii je potrebné skúmať zlučiteľnosť výkonu advokácie počas celej dĺžky trvania zápisu v príslušnom zozname vedenom komorou. Splnenie podmienky spoľahlivosti advokáta alebo advokátskeho koncipienta sa totiž nemôže viazať len na okamih jeho zápisu do príslušného zoznamu, ale na celé obdobie zápisu v príslušnom zozname. Rozhodovanie P SAK podľa § 3 ods. 1 písm. i), § 8 ods. 1 písm. a), § 62 ods. 1 písm. d) zákona o advokácii týmto nie je dotknuté.

Osoba zapísaná v zoznamoch vedených komorou je povinná vždy prihliadať na prípadný vplyv inej činnosti na posudzovanie jej spoľahlivosti pre prípad vzniku možnej disciplinárnej zodpovednosti v zmysle zákona o advokácii a ostatných stavovských predpisov.

Osoba zapísaná v zoznamoch vedených komorou by mala vždy dojednávať svoje záväzky a vykonávať akékoľvek funkcie tak, aby v prípade možného vzniku konfliktu záujmov mala možnosť takúto činnosť kedykoľvek ukončiť alebo prijať iné vhodné opatrenie.

Prečítajte si celé znenie usmernenia v nižšie priloženom dokumente.

Zdroj: Slovenská advokátska komora

Stiahnuť prílohy