Amazon je povinný kontrolovať zákonnosť ponúkaných tovarov a služieb

Kúpa a predaj tovarov a služieb cez internetové platformy je dnes jedna z najvyužívanejších foriem obchodu. Takýto portál vlastní aj spoločnosť Amazon, na ktorého portáloch umiestňujú svoje produkty a služby tretie strany, veľakrát neznámi predajcovia, ktorých právny vzťah k tovaru a niekedy aj identitu nemožno celkom overiť. Problém nastáva v prípade, ak začne takýto predajca či ním uvedený tovar porušovať zákon či napríklad práva k ochrannej známke. Koho možno v takomto prípade žalovať a zložitejšia otázka, od koho možno žiadať, aby takýto tovar z portálu odstránil či konkrétny tovar dokonca vydal poškodenému? Mal by byť za propagáciu takéhoto tovaru zodpovedný aj Amazon? Aj týmto otázkam sa budeme venovať v dnešnom vydaní čerstvých správ zo Súdneho dvora EÚ.

Martina Rievajová 13. 12. 2019 5 min.

Propagácia a úschova

Spoločnosť Amazon Services Europe S.a.r.l. („Amazon") ponúka internetovú platformu amazon.de, na ktorej tretie strany môžu uverejniť svoje ponuky a predávať svoje výrobky. Akákoľvek ponuka či predaj sa však uskutočňuje výhradne medzi tretími stranami, pričom Amazon  nemá k uvedeným zmluvám žiadny prístup. Okrem uvádzania produktov na stránke amazon.de ponúka Amazon možnosť, aby si predajcovia svoje produkty uschovávali v jeho skladoch, odkiaľ sa budú ďalej prepravovať k ich novým majiteľom, pričom túto službu uvádza ako „Logistika Amazonu“.

Jedným z predajcov, ktorý tento portál a aj úschovné služby spoločnosti Amazon využíval bola pani OE. Pani OE prostredníctvom portálu predávala rôzne výrobky a medzi iným aj parfum „Davidoff Hot Water.“ Pri jednej z objednávok, na ktorú využila skladovacie služby spoločnosti Amazon, sa ozvala spoločnosť Coty Germany, ktorá od pani OE žiadala, aby od svojho predaju parfumov Davidoff upustila.

Koho žalovat?

Coty Germany je spoločnosť zameriavajúca sa na predaj kozmetických výrobkov v Nemecku, pričom táto spoločnosť je držiteľkou ochrannej známky „DAVIDOFF“, ktorú má zaregistrovanú napríklad pre parfumy, éterické oleje a kozmetické prípravky. Od pani OE žiadala spoločnosť Coty Germany, aby už ďalej takéto produkty nepredávala a všetky takto označené produkty vydala spoločnosti Coty Germany.

Okrem uplatnenia si práva z ochrannej známky voči pani OE, Coty Germany žiadala od Amazonu, aby jej tieto parfumy z jej skladov vydal. V sklade spoločnosti Amazon sa však nachádzalo tridsať balení takýchto parfumov od dvoch rôznych predávajúcich. Spoločnosť Coty Germany žiadala Amazon, aby jej uviedol údaje o druhom predávajúcom s tým, že k 29 z 30 balíkov nemajú ich predávajúci práva k ochrannej známke DAVIDOFF, a preto spoločnosť Coty Germany, žiada o vydanie 29 balíkov. Nakoľko Amazon nemohol určiť, ktorý balík je od ktorého predajcu, žiadny balík Coty Germany nevydal.

Odpoveďou Coty Germany bola žaloba podaná proti Amazonu, v ktorej spoločnosť uviedla, že Amazon porušil práva Coty Germany vyplývajúce z jej ochrannej známky a žiadala, aby Amazon upustil od skladovania balíkov, ku ktorých ochrannej známke nemajú ich predajcovia príslušné práva.

Súd prvého stupňa žalobu Coty Germany zamietol s tým, že Amazon nie je porušovateľom ochrannej známky, keďže uvedenú ochrannú známku nepoužíval, ani predmetné parfumy neuvádzal na trh. Coty Germany sa voči takémuto rozsudku odvolala. Odvolací súd sa rozhodol sa Súdneho dvora EÚ opýtať nasledujúcu otázku, a to, že či je osoba, ktorá pre tretieho uskladňuje tovary, ktorými  sa porušujú práva z ochrannej známky, bez toho, aby o tomto porušení vedela, držiteľom týchto tovarov,  aj keď ich ona sama na predaj neponúka?

Amazon nie je len sklad

Súdny dvor sa k predmetnej otázke zatiaľ nevyjadril, známe je ale stanovisko generálneho advokáta Camposa Sáncheza-Bordona. Generálny advokát sa pozrel na otázku najskôr z pohľadu ustálenej judikatúry Súdneho dvora, z ktorej vyplýva, že sprostredkovatelia, akými sú napríklad predaskladovatelia tovarov a dopravcovia, ktorí poskytujú takéto služby pre tretie osoby, nenesú zodpovednosť za porušenie práv z ochrannej známky, keďže takéto označenie pri svojej obchodnej komunikácií nepoužívajú.

V tomto prípade však uvedená otázka odvolacieho súdu nezodpovedá reálnej situácii. Je potrebné si uvedomiť si spoločnosť Amazon, v rámci svojho koncernu ponúka predávajúcim oveľa viac, ako len skladovacie a prepravné služby. Prostredníctvom svojho portálu amazon.de ponúka na predaj produkty tretích strán, ktorým okrem takýchto propagačných služieb ponúka službu „Logistika Amazonu“. V tejto službe nie je zahrnuté len skladovanie a preprava. Ak si predávajúci zakúpi tento program pošle svoje výrobky Amazonu, ktorý ich dostane, uskladní, pripraví, pričom príprava môže zahŕňať aj označenie etiketami či darčekové balenie a finálnu dopravu kupujúcemu. Amazon poskytuje aj propagačné služby na stránke a rovnako aj reklamačné záväzky či platbu, ktorú následne zašle na účet predávajúceho.

Povinnosť náležitej starostlivosti

Uvedené konanie nemožno zaradiť pod pasívne uskladňovanie či dopravu, skôr to možno chápať ako aktívne konanie, v rámci ktorého dochádza k priamemu či nepriamemu používaniu ochrannej známky. Vyššie opísané konanie Amazonu by sa kľudne mohlo zaradiť pod pojem „uvádzanie tovaru na trh“ s čím sa však spája osobitná, náležitá starostlivosť, ktorú možno od Amazon požadovať, keďže táto spoločnosť má priamy dosah na produkt takmer pri všetkých aspektoch jeho uvádzania na trh. Práve kvôli tomuto dosahu má Amazon najlepšie podmienky na to, aby mohol zabrániť predaju nezákonného, falošného, pirátskeho či ukradnutého tovaru, preto ho nemožno jednoducho zbaviť zodpovednosti len z toho dôvodu, že o nezákonnom používaní ochrannej známky nevedel.

O tom či v prípade pani OE ako predávajúcej bola využitá služba „Logistika Amazonu“, a teda či pre tento konkrétny prípad bude Amazon považovaný za skladovateľa alebo spoločnosť, ktorá uvádza daný produkt na trh závisí od posúdenia domáceho súdu.

Podľa stanoviska generálneho prokurátora by sa Amazon, ktorý vykonáva služby v rámci programu „Logistika Amazonu“ mal k týmto činnostiam stavať s náležitou starostlivosťou a kontrolovať možné porušovanie zákona tovarmi a produktmi, ktoré vykonávaním všetkých uvedených operácií uvádza na trh.

Zdroj: Curia