Bratislavský súd vypol UBER

Vypnúť UBER sa dá dvomi spôsobmi. Zatvorením mobilnej aplikácie alebo súdnym rozhodnutím, ktoré zmetie zo stola celú spoločnosť UBER.

Redakcia 27. 03. 2018 5 min.

Tzv. neodkladné opatrenie, ľudovo stále nazývané aj "predbežné opatrenie", našlo svoje vyjadrenie v konaní vedenom pod sp.zn. 38CbPv/1/2018 –214, v ktorom združenie taxikárov žaluje spoločnosť UBER (ďalej len ako žalovaný) vo veci nekalej súťaže. Ak sa chcete dozvedieť na základe akých dôvodov Bratislavský súd rozhodol vo veci, odpovede Vám naznačí jeden z najpopulárnejších článkov Právnych Novín alebo tento článok.

Ako znelo rozhodnutie slovenského súdu?

  • Žalovaný je povinný zdržať sa prevádzkovania taxislužby na území Slovenskej republiky pomocou osôb, ktoré nespĺňajú požiadavky kladené na vodiča taxislužby podľa zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  • Žalovaný je povinný zdržať sa sprostredkúvania taxislužby na území Slovenskej republiky osobám, ktoré nespĺňajú požiadavky kladené na vodiča taxislužby podľa zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  • Žalovaný je povinný zdržať sa prevádzkovania taxislužby na území Slovenskej republiky pomocou vozidiel, ktoré nespĺňajú požiadavky kladené na vozidlo taxislužby podľa zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  • Žalovaný je povinný zdržať sa sprostredkúvania taxislužby na území Slovenskej republiky pomocou vozidiel, ktoré nespĺňajú požiadavky kladené na vozidlo taxislužby podľa zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  • Žalovaný je povinný zdržať sa prevádzkovania taxislužby na území Slovenskej republiky spôsobom, ktorý nespĺňa požiadavky na prevádzkovanie taxislužby stanovené zákonom o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  • Žalovaný je povinný zdržať sa sprostredkúvania taxislužby na území Slovenskej republiky osobám, ktoré nespĺňajú požiadavky na prevádzkovanie taxislužby podľa zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  • Žalovaný je povinný zdržať sa uzavierania zmlúv o preprave osôb prostredníctvom osôb, ktoré nespĺňajú požiadavky kladené na vodiča taxislužby podľa zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  • Žalovaný je povinný zdržať sa úkonov, ktorými sprostredkúva možnosť uzavrieť zmluvu o preprave osôb osobám, ktoré nespĺňajú požiadavky kladené na vodiča taxislužby podľa zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Žalobca má voči žalovanému nárok na náhradu trov konania o nariadení neodkladného opatrenia v plnom rozsahu, pričom o výške náhrady trov konania rozhodne súd prvej inštancie po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí, samostatným uznesením.

Súd poučuje žalovaného, že môže podať ako žalobca vo veci samej žalobu proti žalobcovi ako žalovanému, ktorej predmetom bude nárok na plnenie alebo iný druh občianskoprávnej žaloby.

Z odôvodnenia vyberáme:

11. Záverom žalobca doplnil, že všeobecná nespokojnosť žalovaného s úrovňou regulácie určitého typu podnikania nemôže byť ospravedlnením protiprávneho stavu. Prvý článok Ústavy SR zakotvuje inštitút právneho štátu, ktorý sa prejavuje v dôslednom dodržiavaní tzv. rule of law. Pozitívne právo (napríklad pravidlá na podnikanie v oblasti osobnej dopravy) musí mať prednosť aj v prípade, ak sa to žalovanému zdá nespravodlivé alebo neúčelné.
 
27. Pre účely rozhodnutia o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia sa súd oboznámil s rozsiahlymobsahom predložených listinných dôkazov, najmä rozsudkom Súdneho dvora (veľká komora) Európskej Únie z 20. decembra 2017 vo veci C–434/15, rozhodnutiami nemeckých súdov, rozhodnutím Okresného úradu Bratislava sp. zn. OU-BA-OCDPK1-2017/093547 z12. 10. 2017, mnohými pripojenými článkami zverejnenými na internete, ako aj s ostatným obsahom návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia (a jeho prílohami), ktoré predložil žalobca. Súd sa zároveň oboznámil aj s obsahom spisu Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 26CbPv 1/2017 (rovnaký predmet konania medzi totožnými sporovými stranami ako v tejto veci). Po oboznámení sa s citovanými listinami súd dospel k záveru, že žalobca osvedčil existenciu základných predpokladov nariadenia neodkladného opatrenia tak, ako to predpokladá zákon.
 
36. Nakoľko žalovaný pri prevádzkovaní taxislužby na území SR riadne nedodržiava všetky zákonom stanovené podmienky, jeho konanie možno jednoznačne vyhodnotiť ako konanie v rozpore s dobrými mravmi súťaže. Dokáže (priamo žalovaný resp. jeho vodiči) ušetriť mnoho finančných prostriedkov, ktoré ostatní súťažitelia musia investovať do administratívnej záťaže (vybavovanie koncesií, prehliadok, odbornej spôsobilosti, označenie vozidiel atď.) vyplývajúcej z právnych predpisov. Žalovaný teda vie prevádzkovať taxislužbu za výhodnejších finančných podmienok (avšak nie z dôvodu svojej šikovnosti, ale pre nedodržiavanie zákonných kritérií), čo sa logicky odzrkadľuje v lacnejšej cene cestovného, čím iným súťažiteľom nielen že je spôsobilý privodiť ujmu, ale ujmu aj reálnu spôsobuje, keďže oproti konkurencii získava zjavne neodôvodnenú a nezákonnú konkurenčnú výhodu, vpodobe výrazne nižších nákladov na prevádzku, napĺňajúcu atribúty nekalo súťažného konania v zmysle § 44 Obch. zák.. Ujma, ktorú je žalovaný spôsobilý privodiť iným súťažiteľom a ktorú už aktuálne aj spôsobuje (prevádzkovaním taxislužby) spočíva najmä v tom, že vďaka nižším nákladom a následným nižším cenám cestovného (prepravného) dokáže osloviť veľké množstvo zákazníkov (cestujúcich), ktorí by inak využili práve služby iných súťažiteľov, združených aj v osobe žalobcu a títo prichádzajú o zákazky, tržby a zisky. Ide de facto opreberanie klientov od konkurencie, na čom by vrámci férového boja v hospodárskej súťaži nebolo nič neštandardného, avšak žalovaný pri tom funguje spôsobom nie súladným s platným právom.

 

39. Žalovaného inovatívna myšlienka voblasti poskytovania dopravných služieb prostredníctvom aplikácie, ktorou organizuje a prevádzkuje na území SR taxislužbu sa môže vo všeobecnosti tešiť veľkej obľube, byť vodičmi a spotrebiteľmi aj vítaná a určite spôsobilá aj prispieť k rozvoju a skvalitneniu služieb v tejto oblasti, avšak primárne musí byť poskytovaná a prevádzkovaná, v súlade s právnym poriadkom SR. Pripustenie resp. akceptovanie opačného stavu (spôsob akým žalovaný aktuálne stále funguje) znamená výrazný zásah a ohrozenie férovosti hospodárskej súťaže, kedy jeden súťažiteľ má do veľkej miery zľahčené podmienky na výkon podnikateľských aktivít, keďže disponuje silnou, avšak neoprávnenou konkurenčnou výhodou postavenou na nedodržiavaní zákonných požiadaviek na prevádzku svojej činnosti (služby) oproti ostatným súťažiteľom, čím jednoznačne dochádza k nekalo súťažnému konaniu.