Členovia Súdnej rady spísali návrh na odvolanie predsedníčky

Na Predsedníčku Súdnej rady Slovenskej republiky, JUDr. Lenku Praženkovú bol podaný návrh šiestimi členmi Súdnej rady na jej odvolanie, ktorý bol doručený do podateľne Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky dňa 26.05.2020.

Veronika Ocejáková 15. 06. 2020 4 min.

Podľa §4b ods. 3 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov môže návrh na odvolanie predsedu súdnej rady podať najmenej päť členov súdnej rady, a to vtedy, ak:

  1. jeho zotrvaním vo funkcií môže byť vážne ohrozená dôveryhodnosť súdnictva alebo dobrá povesť súdnictva
  2. opakovane porušuje svoje povinnosti.

Vo svojom návrhu šiesti členovia súdnej rady uvádzajú, že predsedníčka súdnej rady naplnila oba dôvody na jej odvolanie.

Prvý dôvod na odvolanie – porušovanie povinnosti

Ako prvý dôvod na odvolanie vo svojom návrhu 6 členov súdnej rady uvádza opakované porušenie povinnosti zo strany predsedníčky súdnej rady. Ďalej prvý dôvod rozdelili do ďalších kategórií, kde poukazujú na to, že:

Predsedníčka súdnej rady pôsobí vo svojej funkcií od 11. júla 2017. Medzi čiastkové právomocí predsedníčky súdnej rady patrí garancia základného práva na dobrú správu verejných veci, ktoré sú súčasťou princípu právneho štátu. Garanciami tohto základného práva sú najmä: nestrannosť, spravodlivosť, primeraná lehota na vybavovanie záležitosti patriacich do kompetencie súdnej rady, povinnosť odôvodniť svoje rozhodnutia. Tieto garancie podľa navrhovateľov, členov súdnej rady neboli predsedníčkou súdnej rady rešpektované a vo viacerých prípadoch došlo k ich porušeniu alebo obídeniu.

Ďalej v návrhu poukazujú na pokles dôvery k súdnictvu zo strany verejnosti a alarmujúcu skutočnosť, že podľa poslednej správy Európskej komisie je úroveň slovenskej justície na posledných miestach. Z poslednej správy o výkone pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky k náprave tejto nedôvery ani nedôjde, pretože na to nie sú vytvárané takmer žiadne opatrenia, ktoré by materiálne posilňovali dôveru verejnosti v súdnictvo. Ďalej uvádzajú, že majetkové priznania sú vyhodnocované formálne a neprinášajú žiadne výsledky. Objavili sa tvrdenia o vysokých úplatkoch, o životnom štýle niektorých sudcov, avšak predsedníčka súdnej rady z toho nevyvodila náležité dôsledky.

Ani po viacerých rokoch nie sú prijaté účinné Interpretačné pravidlá Zásad sudcovskej etiky a zároveň je táto agenda sabotovaná predsedníčkou súdnej rady.

Databázu kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky považujú tiež len za formálne uznesenie. Výberová komisia pre bratislavský súdny obvod mala k dispozícií 166 mien, avšak predsedníčka vždy pracovala len s veľmi úzkym okruhom ľudí. Obdobne to bolo aj pri iných krajských súdnych obvodoch.

Za najzávažnejšie porušenie vo svojom návrhu v prvom bode považujú odkladanie návrhov na disciplinárne konanie a neprijatie účinných opatrení na jej úrovni pri skúmaní, preverovaní a vyhodnocovaní množstva informácií kriminálneho charakteru.

V návrhu jej vytkli aj to, že JUDr. Monika Jankovská bola navrhnutá na kandidátku za sudkyňu ústavného súdu, avšak iba po preskúmaní formálnych požiadaviek v čase, keď boli medializované informácie, ktoré nasvedčovali závažne podozrenia z trestnej činnosti.

Poukazujú aj na to, že odvolanie sudkýň a sudcov, ktorí dosiahli vek 65 rokov, je priama diskriminácia, a to najmä kvôli tomu, že niektorí sudcovia a sudkyne boli predložení prezidentovi republiky, iní naďalej zostávali vo funkciách, aj keď sa už blížili k veku 70 rokov.

Ako posledný bod pri porušovaní povinnosti predsedníčky Súdnej rady navrhujú šiesti členovia súdnej rady  to, že v priebehu roka 2019 boli publikované závažné informácie o korupčnom správaní sa sudkýň a sudcov, kde boli predložené aj viaceré materiály o úplatkoch pre sudcov. Predsedníčka súdnej rady bola povinná priebežne vyhodnocovať informácie, ktoré vyústili do zatknutia viacero sudkýň a sudcov. Jej prístup však považujú za zbytočne zdĺhavý a poznačený tým, že podávala návrhy na disciplinárne konanie až vtedy, ak už pre verejný tlak nebolo iné východisko.

Druhý dôvod na odvolanie – ohrozenie dôveryhodnosti súdnictva

Za jeden z dôvodov, ktorým predsedníčka ohrozila dôveryhodnosť súdnictva a dobrú povesť súdnictva to, že v rozhovoroch a vo vyhláseniach pre média zotrvala na tvrdení, že žiadne z jej konaní spojených s Mariánom Kočnerom alebo obvinenými sudkyňami a sudcami nepovažuje za porušenie jej povinnosti. Navrhovatelia si nevedia predstaviť ako by predsedníčka súdnej rady objasňovala trestné stíhanie 14 sudkýň a sudcov, rozsiahlu korupciu v justícií, viaceré závažné podozrenia, že sa sudcovia nechali ovládať mafiánom a stratili svoju nestrannosť a nezávislosť bez toho, aby neohrozila dôveryhodnosť súdnictva.

Dôveryhodnosť a rešpekt súdnictva v súvislosti s funkciou predsedu súdnej rady sú spochybnené aj pri nevysvetlení majetkových pomerov súčasnej predsedníčky súdnej rady, ktorej majetok zjavne prevyšuje jej legitímne nadobudnuté príjmy.

To sú dôvody, prečo žiadajú Súdnu radu Slovenskej republiky, aby rozhodla o odvolaní JUDr. Lenky Praženkovej z funkcie predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky.

Predsedníčka súdnej rady bude o svojom stanovisku informovať členov súdnej rady, zástupcov médií a verejnosť, keď sa s predmetným návrhom oboznámi.