SK legal shot: December 2019 - 3. vydanie

Do Trestného zákona pribudne nový trestný čin. Za ospravedlňovanie pedofílie môžete ísť do väzenia až na dva roky. Od nového roka sa osoby starajúce sa doma o svojich chorých príbuzných budú môcť tešiť na novú sociálnu dávku, ktorou bude tzv. dlhodobé ošetrovné. Banky budú od nového roka väčšmi prispievať do balíčka, ktorý by mal byť výraznou pomocou v časoch finančnej krízy. Ak o spomínaných témach chcete vedieť viac, neváhajte sa ponoriť do dnešného vydania legislatívnych noviniek.

Martina Rievajová 13. 12. 2019 4 min.

Dlhodobé ošetrovné

Novelou zákona o sociálnom poistení sa zavádza novinka, ktorá by mala zlepšiť podmienky starostlivosti o chorého príbuzného, ktorú by mohla osoba vykonávať tak, aby príbuzný mohol byť v domácom prostredí.

Poistenec, ktorý sa dlhodobo a celodenne stará a ošetruje chorého v domácom prostredí bude mať po novom nárok na tzv. dlhodobé ošetrovné, ktoré by mu malo kompenzovať stratu jeho príjmu počas tohto obdobia. Nová dávka sa bude týkať predovšetkým takých poistencov, ktorý sa dlhodobo starajú o chorého, ktorým je osoba, ktorej sa náhle zmenil zdravotný stav, a preto bol hospitalizovaný a prepustený z nemocnice, či o príbuzného, ktorý je nevyliečiteľne chorý a už sa nachádza v terminálnom štádiu ochorenia alebo je na konci svojho života.

 Ďalšou zmenou je, že poistenci, ktorí sa rozhodnú sa o chorého starať sa môžu pri poskytovaní domácej starostlivosti striedať, avšak podmienkou je, že po dobu počas ktorej sa starajú o chorého, nebudú vykonávať zárobkovú činnosť.

Okrem nového inštitútu dlhodobého ošetrovného, sa mení aj štandardné ošetrovné. Prvou zmenou je, že sa predlžuje doba, po ktorú má poistenec nárok na ošetrovné zo súčasných 10 na 14 dní, a rozširuje sa aj okruh osôb, na ktoré sa vzťahuje priznanie takéhoto nároku, a to napríklad o chorého súrodenca a chorých starých či prastarých rodičov.

Jednotlivé zmeny budú postupne účinné od januára 2020 až po január 2023.

Banky zaplatia viac

Preventívne opatrenia pred potenciálnou hrozbou finančnej krízy sa prejavili aj v zákonodarstve, čoho výsledkom je novelizovaný stav zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií.

Pôvodný zákon bol prijatý už v roku 2012 a jeho cieľom bolo zabezpečiť, aby banky prispievali na náklady, ktoré môžu vzniknúť z dôvodu finančnej krízy, a teda aby celá záchrana systému nezávisela len od štátnej pomoci z financií daňovníkov.

Momentálne je systém nastavený tak, že banky sú povinné prispievať na možné náklady finančnej krízy osobitným odvodom, ktorý je vo výške 0,2% zo základu odvodu. Základ odvodu tvorí suma, ktorá je výsledkom pasív banky (teda napríklad peňažných vkladov), od ktorých sa odpočíta vlastné imanie banky, a od ktorej sa v prípade pozitívneho výsledku môže odčítavať aj suma, ktorú banka požičala pobočke zahraničnej banky.

Po novom sa táto sadzba navýši na 0,4% teda dôjde k jej 100% navýšeniu, ktoré budú banky povinné odvádzať už za rok 2020, nakoľko zákon nadobúda účinnosť už od budúceho roka.

Ospravedlňovanie pedofílie ako trestný čin

Na jednej z posledných tohtoročných schôdzí Národnej rady sa menil aj Trestný zákon, do ktorého pribudla nová skutková podstata trestného činu Podpory a propagácie sexuálnych patologických praktík a niektorých porúch sexuálneho zamerania.

Zavedenie skutkovej podstaty tohto trestného činu by malo chrániť spoločnosť pred osobitnými formami obťažovania v oblasti mravnosti, ktoré sú napríklad ako nemravné statusy šírené na sociálnych sieťach na internete. Za spáchanie tohto skutku sa bude považovať, ak niekto verejne schváli, zľahčí alebo ospravedlní sexuálny styk s dieťaťom, príbuzným v priamom rade, mŕtvym, zvieraťom alebo obdobné praktiky. V uvedených prípadoch by išlo o jednorazový úkon, ktorý tvorí základnú skutkovú podstatu tohto trestného činu. Z toho vyplýva, že napríklad zdieľanie videa s obdobným obsahom na sociálnych sieťach s oslavným statusom by sa mohlo považovať za schvaľovanie takéhoto správania a páchateľovi by hrozil trest odňatia slobody až na dva roky.

Rovnaký trest bude podľa nového znenia trestného zákona čakať aj na toho, kto bude verejne schvaľovať, propagovať či ospravedlňovať pedofíliu, nekrofíliu či zoofíliu, ako formy poruchy správania.

Výnimkou v uvedených prípadoch je, ak by boli uvedené praktiky prezentované len za účelom vzdelania, výskumu či liečenia. Zaujímavosťou je, že páchateľom uvedeného trestného činu môže byť aj právnická osoba.

Trestný zákon sa rozšíri od 1.1.2020, kedy táto novela nadobudne účinnosť.