SK legalshot: September 2019 - 3. vydanie

Trestný zákon by sa mal rozšíriť o nový trestný čin v súvislosti s nedovolenými látkami, o čo ide? Ako sa plánuje zjednodušiť  rozhodovanie o starostlivosti o dieťa už v rozvodovom konaní? Bude môcť cudzinec, ako registrovaný partner občana SR, získať na našom území trvalý pobyt? V slovenskej legislatíve sa črtajú dôležité rozhodnutia, sledujte ich s nami v novom vydaní Legal shot-u.

Martina Rievajová 13. 09. 2019 5 min.

Užívanie drog s vlastným paragrafom

Poslanci Národnej rady predložili návrh novely Trestného zákona, ktorá by mala jasne rozlíšiť prechovávanie drog pre vlastnú potrebu od tzv. dealerstva.

V Trestnom zákonníku upravujú drogovú trestnú činnosť najmä tri skutkové podstaty, ktoré sú súhrnne označené ako Nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi.  Medzi týmito tromi skutkovými podstatami sa nachádza jednak prechovávanie drog užívateľmi pre ich vlastnú potrebu, pričom ďalšie skutkové podstaty hovoria o oveľa závažnejšom správaní, ktorým je výroba samotných drog a predmetov na ich výrobu, pašovanie či tzv. dealerstvo.

Predkladatelia preto považujú za dôležité, aby sa prechovávanie drog čisto pre vlastnú potrebu od závažnejšieho konania jasne odlíšilo, a preto mu navrhujú vlastný paragraf s názvom Nedovolené prechovávanie omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov pre vlastnú potrebu. Išlo by len o zmenu označenia daného konania a do jeho obsahu by sa nezasiahlo.

Zároveň predkladatelia uvádzajú, že súčasne je odsúdenie za prechovávania drog pre vlastnú potrebu dôvodom, pre ktorý pedagóg stráca bezúhonnosť, aj keď by bol tento trestný čin zahladený, a teda nemôže vykonávať pedagogické povolenie. Okrem oddelenia držby nedovolenej látky pre vlastnú potrebu od vážnejšej manipulácie s touto látkou, poslanci navrhujú, aby nový trestný čin Nedovolené prechovávanie omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov pre vlastnú potrebu, bol vymazaný zo zoznamu trestných činov, ktorých spáchanie bráni pedagógom vykonávať si svoje povolania. Teda, ak by pedagóg bol v minulosti odsúdený za držbu malého množstva marihuany pre svoju vlastnú potrebu, to by mu nezahatalo cestu za výkonom učiteľstva v budúcnosti.

Navrhovatelia chcú takto odstrániť nadmernú tvrdosť Trestného zákona. V prípade schválenia návrhu by sa mal Trestný zákon rozšíriť o nový trestný čin od začiatku nasledujúceho roka.

Zlúčenie konania o rozvode  s konaním o starostlivosti o dieťa

Konanie o rozvode manželstva a konanie o úprave práv a povinnosti k maloletému dieťaťu sú jedny zo súdnych konaní, ktoré najväčšmi zasahujú do života rodín, ale najmä do prežívania takýchto situácií maloletými.

Súčasne sa v prípade rozvodu na súd podávajú naraz obidva z vymenovaných návrhov. Je tomu tak preto, že návrhom o rozvode manželstva síce možno určiť výživné na dieťa, avšak až na čas po rozvode. Teda na to, aby v čase trvania rozvodového konania bola otázka maloletého vyriešená, podávajú jeho rodičia ešte návrh na úpravu ich práv a povinností k maloletému dieťaťu. Taktiež v konaní o rozvode manželstva nie je možné nariadiť neodkladné opatrenie, ktoré by predbežne vyriešilo nezhody medzi rodičmi v starostlivosti o dieťa, ktoré je tiež dôvodom, prečo je potrebné podávať návrh na úpravu práv a povinností rodičov k ich maloletému dieťaťu. Dvojité konanie spôsobuje, že rovnaké otázky sa prejednávajú dvakrát, teda rozvádzajúci sa aj s maloletým sa musia zúčastňovať viacerých pojednávaní o tej iste veci, pričom cestovanie na pojednávania býva často finančne aj časovo náročné.

Predkladatelia preto navrhujú novelou z Civilného mimosporového poriadku, z vety: „S konaním o rozvod manželstva je spojené konanie o úpravu pomerov manželov k ich maloletým deťom na čas po rozvode,“  odstrániť slová „na čas po rozvode,“ čím sa spojí konanie o rozvode s konaním o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu.

Na zjednodušené konanie sa v prípade schválenia návrhu zákona môžeme spoľahnúť od začiatku nasledujúceho kalendárneho roka.

Liberálnejší zákon o pobyte cudzincov

Na základe Správy o činnosti verejnej ochrankyne práv za uplynulý rok vyplynulo, že právo na rodinný a súkromný život cudzincov na území Slovenskej republiky nie je tak celkom dodržiavané.

Zo správy vyplynulo, že postup orgánov verejnej moci bráni občanom tretích krajín, ktorí sú manželmi občanov SR rovnakého pohlavia, aby mohli získať  trvalý pobyt na území SR, napriek tomu, že majú tieto osoby platne uzavretý manželský zväzok v tretej krajine, aj keď bežne je manželský zväzok legitímny dôvod na to, aby občan tretej krajiny trvalý pobyt na území SR získal.

Predkladatelia navrhujú novelu zákona o pobyte cudzincov, na základe ktorej by po novom tento zákon mal obsahovať definíciu partnera štátneho občana SR, ktorým by mala byť osoba, s ktorou má občan SR trvalý, riadne osvedčený vzťah v súlade s právnym poriadkom tretej krajiny. Novela by tiež rozšírila možnosť udeliť právo na trvalý pobyt aj partnerovi štátneho občana SR, čím by sa takýto partner zrovnoprávnil s postavením manžela, tak ako ho uznáva právny poriadok SR v oblasti práv cudzincov.

Touto zmenou by sa značne zvoľnili podmienky súčasnej legislatívy v tomto ohľade a umožnilo sa občanom SR, ktorí uzavreli manželstvo či registrované partnerstvo podľa legislatívy iného štátu s cudzincom rovnakého pohlavia, ale aj iné registrované partnerstvo podľa cudzej legislatívy, riadne vykonávať právo na súkromný život.

Nové podmienky by v prípade schválenia mali vojsť do účinnosti od začiatku nasledujúceho kalendárneho roka.

  • Súvisiace právne predpisy