Najnovší spôsob trestania diváckeho násilia: trest zákazu účasti na verejných podujatiach

Zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov svojim obsahom v čl. II. priniesol do Trestného zákona znenie nového alternatívneho trestu „zákazu účasti na verejných podujatiach“. Kedy vám súd môže uložiť takýto trest? Čo je účelom tohto trestu a v akom rozsahu ho môže súd uložiť? Je to vhodné preventívne opatrenie proti diváckemu násiliu? Viac sa dozviete v trestnoprávnej analýze najnovšieho alternatívneho trestu.

Kristína  Jurišová 24. 06. 2014 4 min.
Násilie na štadiónoch Násilie na štadiónoch 4FreePhotos.com - Public domain and free photos

Nová trestnoprávna úprava

Prijatím nového zákona o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa podarilo aj na Slovensku uzákoniť nové systematicky vhodné, najmä preventívne, opatrenia proti diváckemu násiliu, ktoré by mohli výrazne dopomôcť k eliminácii antisociálneho správania divákov. Jedným z nich je aj nový alternatívny trest, ktorý stavia na základnej výhode alternatívneho trestania diváckeho násilia, ktorá spočíva v skutočnosti, že práve takýto trest postihuje tú oblasť života odsúdeného, v ktorej sa dopustil protiprávneho konania, čo má oveľa väčší preventívny účinok.

Taxatívny výpočet trestov

Do taxatívneho výpočtu trestov v ustanovení § 32 Trestného zákona (ďalej len „TZ“) pribudlo nové písmeno i):

  • „trest zákazu účasti na verejných podujatiach“.

Týmto písmenom sa do TZ dopĺňa nový alternatívny trest, ktorý môže byť uložený aj iba ako samostatný trest, a to vtedy, ak vzhľadom na povahu a závažnosť spáchaného prečinu, osobu a pomery páchateľa, uloženie iného trestu, najmä trestu odňatia slobody, nie je potrebné.    

Aký je účel nového trestu?

Samotné znenie alternatívneho trestu zákazu účasti na verejných podujatiach je obsiahnuté v ustanovení § 62a TZ. Účel trestu spočíva v tom, že sa odsúdenému počas doby výkonu tohto trestu zakazuje účasť na športových, kultúrnych alebo iných verejných podujatiach v rozsahu určenom v rozhodnutí súdu. Súd môže uložiť tento trest až na desať rokov, iba páchateľovi, ktorý sa dopustil úmyselného trestného činu (prečinu alebo zločinu) v súvislosti s účasťou na verejnom podujatí alebo ak to vyžaduje so zreteľom na doterajší spôsob života páchateľa a okolnosti spáchania činu, ochrana verejného poriadku, zdravia, mravnosti alebo majetku. Do doby výkonu trestu zákazu účasti na verejných podujatiach sa doba výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody nezapočítava. Započítava sa iba doba, počas ktorej bola v tej istej veci páchateľovi pred právoplatnosťou rozsudku zakázaná účasť na verejných podujatiach, ktoré sú predmetom zákazu.

Zmena vo výpočte priťažujúcich okolností

Zavedeným nového trestu bol zmenený aj výpočet priťažujúcich okolnosti, pričom ustanovenie § 37 TZ sa dopĺňa písmenami n) a o), ktoré za priťažujúcu okolnosť považujú aj to, keď páchateľ:

  •  n) spáchal trestný čin ako člen skupiny osôb počas premiestňovania sa na miesto konania verejného podujatia alebo z miesta konania verejného podujatia, alebo
  •  o) spáchal trestný čin z dôvodu príslušnosti k športovému klubu.

Nový pojem v Trestnom zákone

Do piatej hlavy „Výklad pojmov“ všeobecnej časti TZ sa v rámci ustanovenia § 122 ods. 14 dopĺňa nový všeobecný pojem, ktorý znie:

  • „Trestný čin je spáchaný v súvislosti s účasťou na verejnom podujatí, ak sa ho dopustí účastník verejného podujatia v čase a mieste konania verejného podujatia alebo v jeho okolí alebo na inom mieste počas premiestňovania sa na miesto konania verejného podujatia alebo z miesta konania verejného podujatia, vrátane dopravných prostriedkov alebo prevádzok služieb. Za verejné podujatie sa považuje verejné zhromaždenie, kultúrne, športové a iné podujatie prístupné verejnosti.“

Novinka pri podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom

Pri podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom, môže súd okrem iného uložiť novú povinnosť upravenú v ustanovení § 51 ods. 4 písm. k) TZ, ktorá spočíva v povinnosti dostaviť sa v určenom čase na príslušný útvar Policajného zboru určený podľa miesta pobytu, v odôvodnených prípadoch aj opakovane. Takisto aj na dobu výkonu trestu zákazu účasti na verejných podujatiach alebo na jej časť súd môže odsúdenému uložiť obmedzenia a povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4 TZ, najmä aby sa dostavil v určenom čase na príslušný útvar Policajného zboru a spravidla mu súd tiež uloží, aby podľa svojich síl nahradil škodu spôsobenú trestným činom alebo jej časť, ktorú súd zároveň určí.    

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu a skúšobná doba

V prípade podmienečného upustenia od výkonu zvyšku trestu zákazu účasti na verejných podujatiach môže súd po výkone polovice trestu podmienečne upustiť od výkonu jeho zvyšku, ak odsúdený v čase výkonu trestu spôsobom svojho života preukázal, že ďalší výkon tohto trestu už nie je potrebný. Súd zároveň určí skúšobnú dobu až na päť rokov, nie však kratšiu ako zvyšok trestu. Konkrétna skúšobná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o tomto upustení. Ak odsúdený, u ktorého sa podmienečne upustilo od zvyšku trestu zákazu účasti na verejných podujatiach, viedol v skúšobnej dobe riadny život a plnil uložené obmedzenia a povinnosti, súd vysloví, že sa osvedčil. Ak sa neosvedčí súd rozhodne, že zvyšok trestu vykoná.

Mladistvý páchateľ

Trest zákazu účasti na verejných podujatiach je možné uložiť aj mladistvému za podmienok ustanovených TZ a to vo výmere do piatich rokov. Len čo bol trest vykonaný na mladistvého sa hľadí, ako keby nebol odsúdený.