Návrh legislatívy pre komplexný register mimovládok mieri do parlamentu

Vláda Slovenskej republiky v stredu 22. augusta 2018 schválila návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií.

Návrh legislatívy pre komplexný register mimovládok mieri do parlamentu

Cieľom návrhu zákona je zriadenie registra mimovládnych neziskových organizácií ako spoľahlivého, aktuálneho a jednotného zdrojového registra.

Register bude tvoriť verejná a neverejná časť.  Verejnú časť sprístupníme na webovom sídle ministerstva a v  neverejnej budú údaje chránené podľa osobitných predpisov, najmä osobné údaje o štatutárnych orgánoch. Samotný register by mal byť do prevádzky spustený do dvoch rokov od účinnosti zákona. Ten sa navrhuje od 1. januára 2019. Tento čas je nevyhnutný predovšetkým na vykonanie všetkých úkonov súvisiacich s obstaraním realizácie projektu a jeho naplnením z iných neelektronizovaných zdrojov.

Zákon zároveň vymedzí rozsah údajov, ktoré ak registrovaná právnická osoba neohlási a nebudú zapísané v registri, nebude mať takáto právnická osoba prístup k verejným finančným prostriedkom, to znamená k prostriedkom, ktoré môžu poskytovať mimovládnym neziskovým organizáciám subjekty verejnej správy.

Zdroj: MV SR