Očistite si svedomie a odovzdajte nelegálnu zbraň

Ďalšie kolo zbraňovej amnestie je tu! Počas šiestich mesiacoch, konkrétne od 1. novembra 2020 až do 30. apríla 2021 budú môcť občania odovzdať strelné zbrane a strelivo, ktoré nemajú v legálnej držbe.

Martina Vanc 28. 09. 2020 3 min.

Návrh novely zákona o zbraniach a strelive schválili poslanci 22. septembra 2020, pričom až 130 poslancov hlasovalo za schválenie návrhu. Hlavným cieľom novely je zníženie počtu nelegálne držaných zbraní a streliva, čím sa zníži riziko páchania trestnej činnosti s takýmito zbraňami. Podľa dôvodovej správy k zákonu „Predložený návrh vychádza zo skúseností z predchádzajúcich zbraňových amnestií“. Aktuálne bude prebiehať štvrtá zbraňová amnestia, pozrime sa na úspešnosť tých predošlých:

 1. Prvá zbraňová amnestia prebiehala od 14. apríla 2005 do rovnakého dátumu roku 2006. Počas tohto obdobia bolo odovzdaných 4 367 kusov zbraní, pričom najvyššia intenzita odovzdávania bola posledné týždne pred skončením obdobia určeného na beztrestné odovzdanie.
 2. Druhá vlna prebehla od 1. novembra 2009 do 31. mája 2010, pričom počet odovzdaných zbraní sa zvýšil na 4 367 kusov, zároveň bolo odovzdaných 45 684 kusov streliva.
 3. Úspešne možno hodnotiť aj tretiu zbraňovú amnestiu, ktorá trvala od 1. decembra 2014 do 31. mája 2015. Väčšinu odovzdaných zbraní (42%) tvorili krátke palné zbrane (pištole, revolvery). Ďalších 40% tvorili lovecké zbrane, 8% pokryli samopaly, útočné pušky a guľomety a posledných 10% najmä doma vyrobené / upravené zbrane, vzduchovky, historické zbrane z 19. storočia aj z období 1. a 2. svetovej vojny. Spolu sa odovzdalo 3 035 kusov zbraní a 36 326 kusov streliva.

Celkovo bolo odovzdaných 10 865 kusov zbraní a 82 010 kusov streliva. Pri žiadnej zo zbraní nebolo zistené spáchanie trestného činu.

Ako odovzdať zbraň?

 • od 1. novembra 2020 až do 30. apríla 2021 je možné nelegálne držanú strelnú zbraň alebo strelivo do týchto zbraní odovzdať ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru,
 • následne budú zbrane aj strelivo predložené na preskúmanie balistickým pracovníkom z Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru,
 • ak sa preukáže, že so zbraňou nebola spáchaná trestná činnosť, môže si občan podať žiadosť o zaevidovanie tejto zbrane – ak má zbrojný preukaz a zbraň je identifikovateľná, môže požiadať o vydanie technického preukazu a stáva sa vlastníkom zbrane,
 • ak osoba nemá zbrojný preukaz, musí ho najprv získať,
 • osoba môže zbraň darovať inej osobe, ktorá je držiteľom zbrojného preukazu (a táto absolvuje proces evidencie zbrane),
 • ak si občan žiadosť nepodá, stáva sa zbraň / strelivo majetkom štátu.

Takýmto postupom zaniká osobe, ktorá bez povolenia drží strelné zbrane a strelivo, trestnosť nedovoleného ozbrojovania.

Zbrojný preukaz

Ak sa rozhodnete po odovzdaní a preskúmaní zbrane požiadať o jej evidenciu, musíte spĺňať podmienky na držanie alebo nosenie zbrane. Príslušný policajný útvar vydá zbrojný preukaz fyzickej osobe, ktorá

 • písomne požiadala o jeho vydanie,
 • je plne spôsobilá na právne úkony,
 • dosiahla vek 21 rokov,
 • je bezúhonná a spoľahlivá,
 • je zdravotne a psychicky spôsobilá držať alebo nosiť zbraň a strelivo,
 • preukázala odbornú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou,
 • má miesto pobytu na území Slovenskej republiky,
 • v konaní o vydanie zbrojného preukazu preukázala potrebu držať alebo nosiť zbraň a strelivo.

Okrem vyššie splnených predpokladov je potrebné k žiadosti pripojiť lekársky posudok o zdravotnej a psychologickej spôsobilosti. V čase predkladania žiadosti nesmú byť predložené doklady staršie ako 3 mesiace.