Markizácki SBSkári zastavovali autá a zakazovali im vjazd do obce

Nie raz sa na Slovensku stretávame s praktikami, ktorým často nevieme priradiť vo vyspelej spoločnosti miesto. Minoritné záležitosti takejto povahy často iba prejdú médiami a v hlavách občanov rýchlo odznejú. Prípad, na ktorý sme narazili koncom augusta 2018, však za minoritný považovať skutočne nemožno.

Oto Brunegraf 12. 11. 2018 5 min.

Jeden zo zdrojov Právnych Novín nás informoval, že neďaleko Piešťan, v obci Nová Lehota bol konfrontovaný so súkromnou bezpečnostnou službou, ktorá regulovala v danom mieste dopravu. Obmedzovala vstup vozidiel do obce odvolávajúc sa na priebeh televízneho natáčania a vpúšťala vozidlá iba s bližšie neurčeným, súkromným povolením.

Takto „neprivilegovaných“ vodičov tak pracovníci súkromnej bezpečnostnej služby obmedzili na ich osobnej slobode a prinútili ich sa buď otočiť alebo vozidlo odstaviť a naďalej do obce postupovať pešo. Toto obmedzenie sa nachádzalo ešte pred hranicou obce a tak boli chodci nútení ísť po ceste na ktorej sa nenachádzal chodník, pričom sa pri nich mohli selektované vozidlá premávať až 90 km rýchlosťou. Bolo tak ohrozené zdravie účastníkov premávky najmä na strane chodcov. Zdrojom tejto prinajmenšom potenciálne ohrozujúcej situácie bola práve bezpečnostná služba.

Screen Shot 2018 11 13 at 9.13.32

Foto: Zamestnanci SBS stoja zhruba 1 km pred vjazdom do obce a zastavujú prichádzajúce vozidlá.

V obci Nová Lehota skutočne dlhodobo prebieha natáčanie populárneho televízneho seriálu vysielaného televíziou Markíza. Sú však takého radikálne zásahy, obmedzenia a teda uzavretie celej obce naozaj nevyhnutné zo strany súkromného sektora na zabezpečenie miesta natáčania v zmysle zákona č. 473/2005 Z.z (ďalej len ako „Zákon")?

Aj s touto otázkou sme sa obrátili na Prezídium PZ SR, ktorého kompetencia je aj kontrola súkromných bezpečnostných služieb podľa Zákona.

Prezídium PZ SR sme teda požiadali o objasnenie nasledovných otázok:

 • Je v právomoci súkromnej bezpečnostnej služby aby regulovala dopravu?

 • Je v právomoci súkromnej bezpečnostnej služby aby obmedzovala osobnú slobodu osôb v rozsahu zákazu použitia motorového vozidla?

 • Je možné v rámci právomoci ochrany chráneného objektu alebo z chráneného miesta súkromnou bezpečnostnou službou uzavrieť príjazdovú cestu do obce?

 • Môžu príslušníci súkromnej bezpečnostnej služby vyžadovať legitimáciu občanov na cestnej komunikácií mimo obce a následne ich do obce nevpustiť ?

Policajný zbor reagoval nasledovným stanoviskom:

„Z obsahu Vášho dožiadania možno  predpokladať, že súkromná bezpečnostná služba  zabezpečovala ochranu majetku na verejne prístupnom mieste, ochranu osôb (na natáčaní) a poriadok na mieste zhromažďovania osôb. Túto službu poskytuje  strážna služba, ktorá je jedným z druhom bezpečnostnej služby.“

Strážnou službou podľa § 3 Zákona rozumie:

 1. ochrana majetku na verejne prístupnom mieste,
 2. ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste,
 3. ochrana osoby,
 4. ochrana majetku a osoby pri preprave,
 5. ochrana prepravy majetku a osoby,
 6. zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb,
 7. prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta (ďalej len "prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému"),
 8. vypracúvanie plánu ochrany alebo
 9. monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste.

Verejne prístupným miestom sa podľa § 8 písm. r/ Zákona rozumie každé miesto, kde vstup osobám nie je zakázaný.

„Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby poskytuje bezpečnostnú službu pre objednávateľa služby na základe Zmluvy o poskytovaní bezpečnostnej služby (musí mať písomnú povahu inak je neplatná - § 38 ods. 3 a nasl. zákona o súkromnej bezpečnosti).  V súvislosti s poskytovaním bezpečnostnej služby majú osoby poverené výkonom fyzickej ochrany oprávnenia, ktoré sú ustanovené v § 50 ods. 4 zákona o súkromnej bezpečnosti.“ 

Osoby poverené výkonom fyzickej ochrany podľa Zákona sú okrem iného oprávnené:

 • zakázať vstup do chráneného objektu alebo na chránené miesto nepovolaným osobám (§50 ods. 4 písm. b) zákona o súkromnej bezpečnosti),
 • v súvislosti s výkonom fyzickej ochrany vyžadovať preukázanie totožnosti osoby, ktorá bola pristihnutá pri neoprávnenom vstupe do chráneného objektu alebo na chránené miesto, alebo osoby, ktorá bola pristihnutá pri neoprávnenom výstupe z chráneného objektu alebo z chráneného miesta (§50 ods. 4 písm. g) zákona o súkromnej bezpečnosti),
 • presvedčiť sa, či ten, kto vstupuje do chráneného objektu alebo na chránené miesto s dopravným prostriedkom alebo z neho vystupuje s dopravným prostriedkom, nemá v dopravnom prostriedku alebo na dopravnom prostriedku predmety alebo zvieratá pochádzajúce z protiprávnej činnosti súvisiacej s chránenou osobou alebo s chráneným objektom, alebo s chráneným miestom, alebo predmety, ktorými by mohol spáchať protiprávnu činnosť, a tieto mu odobrať, (§50 ods. 4 písm. h) zákona o súkromnej bezpečnosti),  atď. 

„Zároveň v súvislosti s oprávnením na zastavovanie vozidiel dávame do pozornosti § 63 ods. 2 písm. f) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého „ dávať pokyny na zastavenie vozidla sú oprávnené aj iné osoby (ako osoby uvedené v § 63 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až e)  zákona o cestnej premávke), t.j. aj pracovník bezpečnostnej služby, ak je to nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky alebo na zaistenie ochrany života, zdravia alebo majetku.“

Screen Shot 2018 11 13 at 9.17.48

Foto: Zákaz vstupu s vozidlami a neexistujúci chodník. Ľudia boli nútení kráčať priamo po ceste bez chodníka. Obyvatelia obce však prechádzali v ich tesnej blízkosti na svojich vozidlách pomerne vysokou rýchlosťou.

Pomerne všeobecná aj keď obsiahla odpoveď prezídia, a síce sumarizuje zákonné limity a tým vnáša do celej veci potrebnú štruktúru, nedozvedáme sa ale aká je miera nutnosti a primeranosti v tomto konkrétnom prípade vzhľadom na takto vykonaný zásah.

Pre ešte bližšie objasnenie sme preto oslovili aj dotknuté strany. Jediná odpoveď prišla od starostu obce Nová Lehota, avšak iba s odvolaním sa na zodpovednú osobu televízie Markíza, s dodaním, že nakoľko obmedzenie začalo ešte pred hranicou obce, neprislúcha tak obci zodpovednosť.

Oslovili sme aj ostatné dotknuté strany a to súkromnú bezpečnostnú službu, televíziu Markíza a zodpovednú osobu za natáčanie. Oslovení do doby uzávierky článku nezaslali k danej veci žiadne vyjadrenie.

Odpovedať teda na otázku do akej miery je zásah analogický tomuto súkromnou bezpečnostnou službou primeraný je možné iba so zreteľom na konkrétny prípad. Preto Prezídium PZ odporúča občanom, ktorý majú dôvodné podozrenie, že konaním pracovníkov súkromnej bezpečnostnej služby došlo k obmedzovaniu osobnej slobody je potrebné obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní, resp. na najbližší útvar Policajného zboru.