Študenti, ako sa Vám zmenia odvody od roku 2014?

Od januára 2014 sa návrhom opatrenia Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny mení maximálna suma mesačného príjmu z dohody o brigádnickej práci študentov. Nové opatrenie zohľadňuje najmä aktuálnu situáciu rastu životných nákladov študentov stredných a vysokých škôl.

Redakcia 05. 11. 2013 3 min.
Príjmy študenta Príjmy študenta Money in wallet from 4freephotos.com

Zmena maximálneho mesačného príjmu

Zmena maximálneho mesačného príjmu z dohody o brigádnickej práci študentov sa mení v dvoch rovinách:

  • pre študenta strednej školy (do 18 rokov) zo 66 EUR na sumu 68 EUR;
  • pre študenta vysokej školy (do 26 rokov) zo 155 EUR na sumu 159 EUR.

V oboch prípadoch ide o hraničnú sumu, ktorá nepodlieha povinnému poisteniu zo strany zamestnanca. Zamestnávateľ je však povinný aj pri tejto sume odviesť minimálnu sumu do sociálnej poisťovne a to 0,8% na úrazové poistenie a 0,25% na garančné poistenie. Táto suma predstavuje odpočítateľnú položku akú poznáme pri dani z príjmov fyzických osôb. To znamená, že po prekročení tejto hranice zamestnanec a zamestnávateľ platia nasledujúce sumy:

  • na starobné poistenie – študent 4%, zamestnávateľ 14%
  • na invalidné poistenie – študent 3%, zamestnávateľ 3%
  • do rezervného fondu – zamestnávateľ 4,75%

Príklad

Koľko teda ušetrí študent vysokej školy, ktorý zarába 300 EUR mesačne, a ktorý si uplatňuje nezdaniteľný základ dane?

Po starom v roku 2013

Po novom v roku 2014

Čistá mzda: 289,95 EUR Čistá mzda: 290,13 EUR
Náklady zamestnávateľa: 334,67 EUR Náklady zamestnávateľa: 332,55 EUR

Hranica príjmu

Hranica príjmu pri študentoch je percentuálne stanovená v závislosti od priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné. Tieto hranice príjmu však platia len pri dohode o brigádnickej práci študentov.

Hranica príjmu:

  • pre študenta od 18 rokov je 8, 39 % priemernej mesačnej mzdy;
  • pre študenta nad 18 rokov je 19,72 % priemernej mesačnej mzdy.

Suma 68 EUR a suma 159 EUR je stanovená pre rok 2014 na základe uvedených percent z mesačnej priemernej mzdy v hospodárstve za rok 2012, ktorá bola 805 EUR.[1]

Dohoda o brigádnickej práci študentov

Dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru upravuje zákon č. 311/2001 Z. z.Zákonník práce, v znení neskorších predpisov („ZP“) v § 227 až § 228.

Zamestnávateľ môže takúto dohodu uzavrieť len s pracovne spôsobilou[2] fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá zároveň nedovŕšila 26 rokov veku. Objektom je výkon pracovnej činnosti určený druhovo, teda konkrétna činnosť je vymedzená druhom práce. Rozsah práce je stanovený na najviac 20 hodín týždenne v priemere. Tento priemer sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená, najdlhšie za 12 mesiacov.

Dohodu o brigádnickej práci študentov je zamestnávateľ povinný uzatvoriť písomne a jedno vyhotovenie dohody o brigádnickej práci študentov je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi. Dohoda o brigádnickej práci študentov sa uzatvára na dobu určitú, prípadne na neurčitý čas. V dohode možno dohodnúť spôsob jej skončenia. Neoddeliteľnou súčasťou takejto dohody je aj potvrdenie už vyššie spomínaného štatútu podľa § 227 ods. 1 ZP. Uvedené však neplatí, ak sa dohoda uzatvára v období od skončenia štúdia na strednej škole alebo od skončenia letného semestra na vysokej škole, najneskôr do konca októbra toho istého kalendárneho roka.


[1] Dostupné na Internete: http://www.employment.gov.sk/od-januara-sa-zvysi-hranica-odvodoveho-zvyhodnenia-studentov.html [online].[30.10.2013].
[2] Bližšie pozri § 11 zákon č. 311/2001 Z. z.Zákonník prace, v znení neskorších predpisov.