Tretie stretnutie advokátov v Slovensko-Maďarskom pohraničí

Bratislava - Ostrihom – V Ostrihome sa stretli slovenskí a maďarskí advokáti a advokátski koncipienti. Spoločné stretnutie zorganizovali Slovenská advokátska komora, Maďarská advokátska komora, Budapeštianska advokátska komora a župné advokátske komory Györ-Moson-Sopron a Komárom–Esztergom.

Tretie stretnutie advokátov v Slovensko-Maďarskom pohraničí

Ide o v poradí tretie stretnutie, ktoré nadväzuje na úspešné podujatie organizované Slovenskou advokátskou komorou v Štúrove (2012) a následne v Kúpeľoch Číž (2014). Tento rok sa konalo po prvýkrát na maďarskej pôde na pozvanie župnej komory Komárom–Esztergom.

Cieľom týchto stretnutí je prostredníctvom odborných príspevkov a následnej diskusie vzájomne sa podeliť o informácie z oblasti aktuálneho legislatívneho vývoja, úpravy postavenia advokáta a voľného pohybu advokátov poskytujúcich právne služby cez hranice. Zároveň je podujatie príležitosťou na spoznanie kolegov a nadviazanie či posilnenie spolupráce medzi advokátmi.

Pohraničné stretnutia sú určené primárne pre maďarsky hovoriacich advokátov, podujatia prebiehajú v maďarskom jazyku bez tlmočenia. Na tohoročnom strenutí sa zúčastnilo vyše 60 slovenských a maďarských advokátov.

SAK má záujem aj v budúcnosti organizovať takéto stretnutia rozvíjajúce dobré vzťahy a spoluprácu.

Zdroj: SAK