Ústavný súd: 8 000 sťažností od jednej osoby

Ústavný súd zverejnil tlačovú správu týkajúcu sa počtu sťažností, ktoré mu boli doručené v prvom polroku od jedinej právnickej osoby.

JUDr. Alexandra Podivinská 07. 09. 2015 3 min.

Z tlačovej informácie Ústavného súdu SR č. 53/2015 z 28. augusta 2015 je zrejmé, že za posledné roky je sústavne konfrontovaný s rastúcim počtom sťažností, ktoré sú mu doručované zo strany fyzických, či právnických osôb. Za prvý polrok tohto roku mal počet podaných sťažností stúpnuť takmer o 2000, na 9798.

Čo sa to na Ústavnom súde deje?

Z informácie ďalej vyplýva, že tak, ako za posledné roky, aj tento rok má najsilnejší podiel na veľkom náraste podaní aktivita jednej právnickej osoby. Táto mala Ústavnému súdu doručiť od januára 2015 do konca júna 2015 8399 sťažností.

Väčšinu týchto sťažností uzneseniami odmietli, pretože neboli splnenie zákonom predpísaných náležistostí, prípustnosť. Stažnosti boli zjavne neopodstatnené, či podané neoprávnenou osobou.

Právny zástupca tejto spoločnosti ústavný súd naďalej zahlcuje podaniami, ktoré častokrát neobsahujú ani len základné náležitosti ustanovené zákonom.  Môžme len hádať, či ide čisto o zosmiešňovanie súdu alebo ide o účelové konanie a predlžovanie dlžky konania. Podľa dostupných informácií sú v týchto sťažnostiach uvádzané nepresné, či neúplné údaje o stave konania pred všeobecnými súdmi a to opakovane, ani skutkový stav prezentovaný v sťažnostiach nezodpovedá stavu, ktorý ústavný súd následne zisťuje na všeobecnom súde.

Ústavný súdu nedisponuje dostatočným množstvom personálnych, technických a finančných prostriedkov pre spracovanie takej výške sťažností v takom krátkom časovom období. Tieto faktory následne negatívne ovplyvňujú dĺžku konania pred Ústavným súdom a to preto, že aj keď ide o podania jednej právnickej osoby, zákonodarca ukladá sudcom povinnosť posudzovať každo jedno podanie samostatne.

Štatistika

K priemernej dĺžke konania pred Ústavným súdom SR

V roku 2011, kedy ešte predmetná spoločnosť nezavalovala súd podaniami, bola priemerná dĺžka konania pred Ústavným súdom SR 2,86 mesiaca. V roku 2012 stúpla na 3,34 mesiacov a v roku 2013 na 6,23 mesiacov. Minulý rok 2014 bola dĺžka konania 8,15 mesiaca, z čoho možno vyvodiť jednoznačný záver, že konanie pred Ústavným súdom sa predĺžilo štvornásobne.

Aj keď predsedníčka na tento stav upozorňuje už dlhodobo, ako aj na potrebu vyriešiť vzniknutú situáciu, doposiaľ zostala zodpovednosť za jej vyriešenie na Ústavnom súde SR. Zdôraznila, že postup právneho zástupcu tejto spoločnosti negatívne zasahuje do plynulosti rozhodovacej činnosti Ústavného súdu, o čom svedčí rapídne sa predlžujúca dĺžka konania pred týmto súdom. Ďalej sa vyjadrila tak, že neúnosnosť súčasného stavu a závažnosť situácie si žiada prijať také opatrenia, ktoré stanovia jasné kritériá podávania hromadných podaní v takom rozsahu a za takých podmienok, ktoré nebudú obmedzovať rozhodovaciu činnosť sudcov ústavného súdu. „Som presvedčená, že takým opatrením môže byť adekvátna právna úprava, ktorá je obsiahnutá v pripravenej novele zákona o ústavnom súde.“ (zdroj: US SR).