Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom sa bude novelizovať

Rezort spravodlivosti zverejnil predbežnú informáciu o príprave nového predpisu, ktorým sa bude meniť zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov. Do príprav sa môže zapojiť aj verejnosť formou zasielania návrhov a podnetov na Ministerstvo spravodlivosti SR. Účinnosť novej právnej úpravy by mala byť najneskôr 1. júla 2022

Martina Vanc 25. 02. 2021 2 min.

Návrh bude reagovať na nariadenia, ktorých transpozícia síce nie je potrebná, ale rezort spravodlivosti chce týmto spôsobom predísť interpretačným problémom a zabezpečiť správne a jednotné uplatňovanie nariadení v praxi. Tieto úpravy tak zabezpečia bezproblémovú implementáciu nariadení, ktoré sú priamo uplatniteľné a majú prednosť pred zákonmi.

Nariadenie Rady (EÚ) 2019/1111 z 25. júna 2019 o právomoci a uznávaní a výkone rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a o medzinárodných únosoch detí (prepracované znenie) („nariadenie Brusel IIb“)

Aktuálne platná právna úprava neobsahuje explicitnú úpravu procesných mechanizmov, ktoré by reagovali na špecifiká niektorých nariadení. V prípade nariadenia Brusel IIb je vhodné zvážiť zavedenie právomoci generálneho prokurátora podať návrh na neuznanie cudzieho rozhodnutia, ak by uznanie tohto rozhodnutia bolo v rozpore so slovenským verejným poriadkom. V nadväznosti na zrušenie konania o vyhlásenie vykonateľnosti je vhodné nastaviť verejný dohľad nad prípadným rozporom cudzieho rozhodnutia s verejným poriadkom, nakoľko účastníci nemusia mať vôľu predložiť veci na súd. Doplniť by sa mala aj subsidiárna právomoc slovenských súdov, ak žiadny súd členského štátu nemá právomoc konať, a úprava právomoci slovenských súdov pri diplomatickej imunite.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784 z 25. novembra 2020 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) (prepracované znenie) („nariadenie o doručovaní písomností“)

Pri tomto nariadení sa zvažuje určenie miestnej príslušnosti súdu pre vybavenie a dožiadanie týkajúceho sa zistenia adresy a explicitná úprava spôsobu doručenia písomností, ktoré nie sú preložené do slovenského jazyka.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1783 z 25. novembra 2020 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (vykonávanie dôkazov) (prepracované znenie) („nariadenie o vykonávaní dôkazov“)

Zvažuje sa zaviesť úpravu postupu pri priamom výkone dôkazov žiadajúcim súdom iného členského štátu a rovnako aj zavedenie zmien za účelom prehodnotenia doterajšieho prístupu pri umožňovaní priameho dôkazu na území Slovenska.