Ako postupuje spolupráca s Európskou komisiou pre efektívne súdnictvo

Ministerstvo spravodlivosti SR a Európska komisia pre efektívne súdnictvo (CEPEJ) hodnotili napĺňanie odporúčaní, ktoré vyplývajú zo Správy k stavu justície vypracovanou CEPEJ-om.

Redakcia 10. 07. 2019 4 min.

Počas dnešnej konferencie zástupcovia MS SR, CEPEJ a  súdov zhodnotili aj koučovanie súdov, v rámci ktorého boli šiestim pilotným súdom predstavené nové nástroje a metodiky. Tie majú za cieľ naučiť súdy diagnostikovať svoj vlastný stav a prijať opatrenia na jeho zlepšenie a tým zlepšiť kvalitu súdnictva posilniť nezávislosť a zodpovednosť súdov. Preto sa od novembra 2018 uskutočnilo niekoľko misií CEPEJ na ktorých boli súdom detailne predstavené nástroje, ktoré pilotné súdy postupne zavádzajú do praxe. Medzi tieto nástroje patrí sledovanie časových rámcov (čas potrebný na rozhodnutie veci na jednom stupni), samohodnotiaca správa a dotazník spokojnosti užívateľov súdov a advokátov. Po vyhodnotení pilotného testovania MS SR plánuje mnohé z týchto nástrojov zaviesť na všetkých súdoch. 

Na základe odporúčaní vyplývajúcich zo Správy k stavu justície boli na MS SR vytvorené pracovné skupiny s cieľom zefektívniť a skvalitniť procesy v  slovenskej justície. V pracovných skupinách boli zastúpení sudcovia, advokáti, členovia Súdnej rady, zamestnanci ministerstva aj členovia akademickej obce, pretože cieľom bolo, aby sa formulovali výstupy na základe odbornej diskusie. Tieto výstupy začalo Ministerstvo spravodlivosti v spolupráci so Súdnou radou aj súdmi  testovať a implementovať na pilotných súdoch.

Edita Pfundtner, štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR: „Som veľmi rada, že experti CEPEJ evidujú pokrok, ktorý sa nám podarilo za posledné obdobie dosiahnuť. Samozrejme v našom reformnom úsilí nemôžeme poľaviť, a preto už teraz pripravujeme ďalšiu formu spolupráce so CEPEJom.“

Pracovné skupiny, ktoré boli na MS SR zriadené na základe správy CEPEJ pracujú aj naďalej, ich cieľ a výsledky v skratke:

Časové rámce  - Stanovenie časových rámcov je potrebné chápať ako dôležitý krok k trvalému pozitívnemu tlaku na skrátenie dĺžky súdneho konania bez toho, aby bola dotknutá kvalita rozhodnutí. Účelom pilotovania časových rámcov by malo byť zistenie primeraného času na rozhodnutie veci v reálnych podmienkach na jednotlivých stupňoch súdov s prihliadnutím na náročnosť vecí.  Cieľom je celkové zrýchlenie konaní. Momentálne prebieha pilotovanie na súdoch a zapracovanie nástroja do IT systému súdu za účelom efektívnejšieho sledovania časových rámcov. 

Hosťujúci sudca- Inštitút hosťujúceho sudcu vytvára predpoklady pre riešenie situácií, ktoré negatívne ovplyvňujú fungovanie súdov tým, že spôsobujú dočasnú absenciu sudcu v prípadoch, ako je napríklad materská alebo rodičovská dovolenka, prerušenie výkonu funkcie sudcu, stáž sudcu, či dlhodobá práceneschopnosť. V praxi doteraz dochádzalo k prerozdeleniu práce sudcu s dočasným výpadkom medzi ostatných kolegov tohto sudcu, čo spôsobovalo nielen nápad vecí, ale aj mnoho ďalších problémov. Toto opatrenie opäť výrazne pomôže zrýchliť rozhodovanie vo veciach. Inštitút hosťujúceho sudcu z dielne rezortu spravodlivosti už schválil aj parlament.

Nastavenie vhodných podmienok na súde pre rodinno-právnu agendu- Zo štatistík vyplýva že nápad na súdoch v rodinnoprávnej agende má stúpajúcu tendenciu. Preto sa na pilotných súdoch testuje model tzv. Cochemskej praxe. Jeho podstatou je ochrana tých najzraniteľnejších členov rodiny – detí.. Z tohto dôvodu sa v rodinnoprávnych veciach zdôrazňuje úzka spolupráca medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny ( UPSVaR), psychológom a mediátorom, Cieľom je, aby bola dosiahnutá medzi účastníkmi konania dohoda, ktorá bude mať na zreteli najlepší záujem dieťaťa. Tento model a postup sa ukázal v zahraničí ako efektívny a zároveň sú strany sporu spokojnejšie s výsledkom konania MS SR zároveň personálne posilňuje pilotné súdy zriadením pozície koordinátora Cochemského modelu, pričom v súčasnosti MS SR eviduje zvýšený záujem zo strany súdov o zapojenie sa do Cochemského modelu.

Prerozdeľovanie finančných a ľudských zdrojov- dokončenie metodiky na vypracovanie priemerných nákladov na jednu vec na súde v jednotlivých agendách. Táto aktivita nám pomôže efektívne prerozdeliť a ukázať aj iným štátnym orgánom, kde sú peniaze v rámci justičných procesov naozaj nevyhnutné. Nakoľko si uvedomujeme, že medzi rôznymi vecami na súde sú diametrálne rozdiely v náročností vecí, momentálne v spolupráci so Súdnou radou pripravujeme metodiku na výpočet váhu vecí. Vzorom na prípravu tejto metodiky sú metodiky používané v zahraničí a ktoré nám boli prezentované zo strany CEPEJ na konferencií v máji 2019. 

Zlepšovanie IT nástrojov v justícii- zlepšenie využívania IT nástrojov v justícii. 

Gábor Gál, minister spravodlivosti: „Spolupráca so CEPEJ-om je úzko prepojená aj s našimi inými aktivitami, ktorými rovnako chceme zefektívniť a zrýchliť justíciu. Priamo so zrýchlením konania na súdoch súvisia aj naše nedávne aktivity. Prvou lastovičkou špecializácie je zriadenie exekučného súdu v Banskej Bystrici, ktorý zrýchli vymáhanie spravodlivosti. Parlament nám pred niekoľkými týždňami schválil aj ďalšie opatrenie pre zrýchlenie práce súdov. Pre roky neriešenú situáciu, keď sa dlžníci topili v chudobe, exekútori nevedeli vymôcť dlhy a súdy boli zbytočne zapratané spismi, sme našli spravodlivé riešenie- návrh zákona zastavenia starých exekúcií. Toto opatrenie výrazne odbremení sudcov, súdy aj vyšších súdnych úradníkov od miliónov starých spisov a budú sa môcť venovať prioritným veciam. V rámci projektu Audit sú posilnené rovnako aj personálne kapacity súdov, ktoré pomáhajú súdom vysporiadať sa s nápadom. Pracujeme na rekodifikácii Občianskeho aj Obchodného zákonníka a čistíme Obchodný register. To všetko sú kroky k postupnému vylepšovaniu slovenského súdneho systému.“

Zdroj: MS SR