Nový systém koncipientskych seminárov

Dňa 15. marca 2019 bolo predsedníctvom Slovenskej advokátskej komory prijaté uznesenie, ktorým sa schválil Vzdelávací poriadok advokátskych koncipientov. Toto uznesenie prinieslo niekoľko zmien a v dnešnom článku Vám predstavíme, o aké sa jedná.

Bc. Magdaléna Karvaiová 29. 05. 2019 2 min.

Semináre

 Advokátska komora organizuje pre advokátskych koncipientov cyklické vzdelávanie advokátskych koncipientov, teda semináre a to nasledovné:

 1. úvodný seminár zameraný na výkon a etiku advokátskeho povolania
 • rozsah tohto semináru predstavuje 8 hodín,
 • advokátsky koncipient povinný prihlásiť sa na tento seminár do troch mesiacov od zápisu do zoznamu advokátskych koncipientov a absolvovať ho v najbližšom možnom termíne,
 • tento seminár sa uskutočňuje v sídle Advokátskej komory.
 1. prvom a aj druhom roku praxe:
  1x hlavný seminár z civilného práva + 1x praktický seminár
  1x hlavný seminár z trestného práva + 1x praktický seminár
 • Rozsah hlavných seminárov predstavuje 20 – 25 hodín,
 • Rozsah praktických seminárov predstavuje 8 hodín.
 1. treťom roku praxe:
  1x hlavný seminár a 1x praktický seminár z civilného práva,
  1x hlavný seminár z trestného práva,
  1x hlavný seminár so zameraním na vybrané otázky jednotlivých právnych odvetví
  1x praktický seminár so zameraním na tvorbu najmä petitov a enunciátov rozhodnutí z občianskeho, obchodného, správneho a trestného práva v rozsahu príslušných procesných noriem.
 • Rozsah hlavných seminárov je 20 – 25 hodín
 • Rozsah praktických seminárov je 8 hodín.

Poplatky

Ak sa koncipient nezúčastní seminára v roku, ktorý na túto účasť prislúcha, bude povinný zaplatiť administratívny poplatok vo výške 30 EUR.

Zamestnávateľ advokátskeho koncipienta je však povinný uhrádzať poplatok na cyklické vzdelávanie vo výške 240 EUR za jeden kalendárny rok.

Dôvody neuznania absolvovania

Podľa uznesenia Advokátskej komory je možné advokátskemu koncipientovi neuznať absolvovanie seminára v prípade neospravedlnenej neúčasti na ktorejkoľvek časti seminára, keďže je povinný seminár absolvovať celý.

Ďalším dôvodom na neuznanie absolvovania môže byť aj správanie advokátskeho koncipienta, ktoré by znižovalo dôstojnosť advokátskeho stavu.

Koho sa to týka?

Uznesenie ustanovuje, že advokátsky koncipienti, ktorí spĺňajú podmienky priebežného cyklického vzdelávania podľa ročníka, v ktorom sa nachádzali k 18. februáru 2019, nemusia absolvovať obsah cyklického vzdelávania, ktoré mu predchádzalo.

Všetci advokátsky koncipienti, ktorí k 1. septembru 2019, teda ku dňu účinnosti uznesenia, splnia podmienku trojročnej praxe a absolvujú minimálne šesť hlavných seminárov, budú považovaní za koncipientov, ktorí splnili podmienky stanovené uznesením.