O krok ďalej v časových rámcoch súdov

Ministerstvo spravodlivosti SR predpokladá, že nasadenie časových rámcov na všetky okresné a krajské súdy prebehne v júli 2020​.

Redakcia 25. 02. 2020 2 min.

Ministerstvo spravodlivosti SR pokračuje v intenzívnej spolupráci s Európskou komisiou pre efektívnu justíciu (CEPEJ). V rámci pokračujúcej spolupráce sa zamerali aj na dokončenie už rozbehnutých zmien jednotlivých procesov v rámci justície. Pre ministerstvo veľmi dôležitou zmenou je aj zavedenie časových rámcov. Ich stanovenie je potrebné chápať ako dôležitý krok k trvalému pozitívnemu tlaku na skrátenie dĺžky súdneho konania bez toho, aby bola dotknutá kvalita rozhodnutí. 

Od februára ministerstvo rozšírilo pilotovanie časových rámcov zo 6 na 16 okresných a krajských súdov. Rovnako implementovali technické riešenie do súdneho IT systému, ktoré týmto súdom umožní sledovať dodržiavanie nimi zvolených časových rámcov. Účelom pilotovania je zistenie primeraného času na rozhodnutie veci v reálnych podmienkach na jednotlivých stupňoch súdov s prihliadnutím na náročnosť vecí a otestovanie zavádzaného IT nástroja. Hlavným cieľom je celkové zrýchlenie konaní, čo potvrdzujú aj skúsenosti expertov CEPEJ zo zahraničia, kde zavedenie časových rámcov bolo jednou z kľúčových zmien, ktorými sa dosiahlo zrýchlenie súdnych konaní.  

Po ukončení pilotovania časových rámcov pilotnými súdmi, vyhodnotení a analýze výsledkov pilotovania, bude možné ustáliť vhodný časový rámec pre jednotlivé druhy súdov. Na základe takéhoto vyhodnotenia časových rámcov budú súdy vyzvané k prijatiu primeraných časových rámcov, ktoré budú slúžiť ako vhodný nástroj pre súd na vyhodnocovanie svojej rozhodovacej činnosti. Momentálne preto vzniká pracovná skupina zložená z reprezentantov jednotlivých pilotných súdov, ktorej úlohou bude rozšíriť časové rámce na všetky súdy v SR a navrhnúť optimálny spôsob ich nasadzovania. Ministerstvo spravodlivosti SR predpokladá, že nasadenie časových rámcov na všetky okresné a krajské súdy prebehne v júli 2020. 

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky