Rozhovor s predsedníčkou Súdnej rady SR o návrhoch reformy súdnictva

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky, JUDr. Lenka Praženková, ako členka viacerých pracovných skupín, ktoré spolupracujú s expertmi z Európskej komisie pre efektívnu justíciu CEPEJ, sa aktívne zapája do zlepšovania fungovania justície na Slovensku. V médiách ako aj medzi odbornou verejnosťou najviac rezonujú témy vzniku funkcie tzv. lietajúcich sudcov a špecializácia súdov. Stanovisko predsedníčky súdnej rady k návrhom reformy súdnictva, ktoré predstavilo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, nájdete v tomto článku.

Redakcia 30. 07. 2018 3 min.
foto: Súdna rada SR foto: Súdna rada SR
Ako hodnotíte návrh tzv. lietajúceho sudcu, ktorý by bol nasadzovaný na preťažených súdoch?
 
V rámci podmienok Slovenskej republiky zvážiť možnosť zaviesť tento inštitút bolo jedno z odporúčaní v správe expertov CEPEJ. Lietajúci sudca je inštitút, ktorý je nápomocný v niektorých štátoch EU riešiť konkrétne situácie vzniknuté na súdoch, keď z výkonu odíde sudca (napr. na dlhodobú PN, na MD, na stáž, do dôchodku do doplnenia stavu stálym sudcom a pod. ) a nie je možné ho nahradiť obsadením stáleho sudcu.
 
Lietajúci sudca teda nemá byť využívaný na riešenie dlhodobých problémov výkonu súdnictva (napr. veľké množstvo reštančných vecí, vysoký nápad na súdy, veľký počet vecí na súde a pod.) ale mal by slúžiť na flexibilné riešenie krátkodobejších problémov výpadku sudcu zvýkonu súdnictva. Obsadzovaný je len na určité časové obdobie trvania dôvodu a môže ním byť len sudca. V statuse lietajúceho sudcu by sudca mal byť len v určitom obmedzenom období (niekoľko rokov) a nie počas celého výkonu funkcie sudcu.
Je to taká rezerva, ktorá napomáha zabezpečiť plynulosť výkonu súdnictva na konkrétnom súde, a tým ide o účinný prostriedok nápomocný k zefektívneniu justície. V súčasnosti prebiehajú diskusie o možnostiach a podmienkach zavedenia tohto inštitútu do právneho poriadku Slovenskej republiky.
 
Reforma hovorí aj o novej súdnej mape Slovenska a špecializácie sudcov a súdov, myslíte si, že by špecializácia súdov prispela k skráteniu konaní a efektívnejšej justícii?
 
Zvážiť reformu súdnej mapy a zabezpečiť potrebnú špecializáciu sudcov bolo tiež jedno z odporúčaní expertov v správe CEPEJ. Na spoločnom stretnutí so zástupcami CEPEJ bol odprezentovaný len prvotný návrh o počte okresných súdov v jednotlivých obvodoch krajských súdov, ktorý bol určený pri zohľadnení len jedného zo siedmych vybraných ukazovateľov pre tvorbu súdnej mapy. Konkrétne išlo o prepočet potrebného počtu okresných súdov v SR na základe optimálneho nápadu vecí na sudcu, ktorým sa rozdelil nápad na súdy v hlavných agendách za rok 2017. Podľa tohto sa určil počet okresných súdov tak, aby bola na nich zachovaná špecializácia sudcov, teda aby sudca robil len jednu základnú agendu, prípadne i cestou kauzálnej príslušnosti niektorých súdov len na určité agendy.
 
Na vytvorenie finálnej súdnej mapy však treba zohľadniť všetky ukazovatele (nie len nápad vecí za jeden rok, ale dlhodobejší nápad vecí na súdy, ďalej aj počet obyvateľov, produktivitu sudcov, blízkosť iných orgánov štátnej správy, investíciu do budov a rozvoj regiónu), pričom nové riešenie by malo mať za cieľ zvýšiť efektivitu súdnictva. Treba vyhodnotiť efektivitu jednotlivých súdov aktuálnej súdnej mapy a podľa tohto zvážiť, pri zohľadnení osobitostí potrieb výkonu súdnictva jednotlivých regiónov a výkonu súdnictva ako takého, prípadné nové nastavenie súdnej mapy. Predložený materiál teda možno zatiaľ považovať len za prvý podklad pre otvorenie diskusie k tejto téme, nemožno hovoriť zatiaľ o žiadnej konečnej verzii súdnej mapy.
 
Čo sa týka špecializácie, treba povedať, že na väčšine súdoch Slovenskej republiky je zachovaná základná špecializácia sudcov na občianskoprávne veci, trestné veci, obchodné veci a rodinnoprávne veci aj v súčasnosti. Výhody špecializácie sú zvýšenie kvality a rýchlosti konania, na druhej strane v rámci príliš úzkej špecializácii sudcov vzniká riziko určitej izolácie daných sudcov v určitej agende. Pracovná skupina preto zvažuje ako cestou špecializácie sudcov, prípadne súdov, sa napomôže zvýšiť efektivitu výkonu súdnictva. Treba povedať, že pri menších súdoch, nie je dobre možné zachovať špecializáciu sudcov vo všetkých súdnych agendách. Opätovne aj z tohto pohľadu je potrebné vyhodnotiť efektivitu súdov aktuálnej súdnej mapy a zvážiť prípadné možnosti vplyvu zmien v nastavení špecializácie sudcov, či súdov na zvýšenie efektivity súdnictva v Slovenskej republike.
 
Zdroj: Súdna rada SR
(text nie je autorským obsahom Právnych Novín)