Všeobecná časť dôvodovej správy

V súvislosti s odchodom Veľkej Británie z EÚ, musela Slovenská republika vysporiadať svoje zákony.

Redakcia 29. 03. 2019 2 min.

Návrh zákona sa predkladá mimo plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019 ako iniciatívny návrh a je reakciou na odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie bez dohody.

V nadväznosti na výsledok referenda, ktoré sa konalo dňa 23. júna 2016, oznámilo Spojené kráľovstvo dňa 29. marca 2017 svoj zámer vystúpiť z Európskej únie, čím došlo k aktivácii článku 50 Zmluvy o Európskej únii, ktorý umožňuje ktorémukoľvek členskému štátu jednostranne rozhodnúť o svojom vystúpení z Európskej únie. Aktiváciou článku 50 Zmluvy o Európskej únii začala plynúť dvojročná lehota pre uzatvorenie dohody o podmienkach odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie a pre usporiadanie vzájomných vzťahov s členskými štátmi. Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie má v nadväznosti na notifikáciu britskej vlády podľa čl. 50 Zmluvy o Európskej únii nastať k 29. marcu 2019, čím by sa Spojené kráľovstvo od 30. marca 2019 malo stať treťou krajinou. 

Podľa britského zákona o brexite mala byť dohoda o vystúpení schválená národným parlamentom najneskôr 21. januára 2019, to sa však doposiaľ nestalo. Vzhľadom na aktuálny vývoj bolo plánovanie núdzových opatrení pre prípad brexitu bez dohody v poslednom období zintenzívnené, výsledkom čoho je predkladaný materiál. 

Zámerom predkladaného materiálu je prijať potrebné opatrenia, ktoré Slovenskú republiku pripravia na vyššie uvedenú situáciu a minimalizujú aspoň niektoré, bezprostredne hroziace, negatívne dopady. Je nutné pripraviť právnu úpravu založenú na princípe dočasnosti a reciprocity. Prioritou Slovenskej republiky je, aby v prípade brexitu bez dohody bola zaistená právna istota pre britských občanov nachádzajúcich sa v Slovenskej republike, ako aj pre slovenských občanov nachádzajúcich sa v rozhodnom období (29. marec 2019) v Spojenom kráľovstve.

Návrh zákona v jednotlivých novelizačných článkoch dočasne upravuje práva britských občanov na území Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú poskytovania daňového poradenstva, oblasti sociálnych vecí a rodiny, poskytovania právnych služieb advokátmi, ktorí sú občanmi Spojeného kráľovstva, vodičských preukazov, pobytu cudzincov, zachovania dostupnosti registrovaných liekov, verejného zdravotného poistenia, uznávania odborných kvalifikácií, ochrany spotrebiteľov prípravkov na ochranu rastlín a štátnozamestnaneckého pomeru občanov Spojeného kráľovstva.

Zákon by mal nadobudnúť účinnosť vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie bez dohody.

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a v súlade s právom Európskej únie.

Návrh zákona bude mať pozitívny aj negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pozitívny sociálny vplyv a pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a nebude mať vplyv na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, ani na služby verejnej správy pre občana.

Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

Zdroj: NR SR