Správy

JUDr. Alexandra Podivinská

JUDr. Alexandra Podivinská

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

ČLÁNKY AUTORA

Každý rodič má právo na informácie z trestného spisu, pokiaľ sa tieto týkajú jeho dieťaťa. Toto platí aj vtedy, ak je trestné konanie vedené z dôvodu vyšetrovania úmrtia ich dieťaťa, kedy rodičia vystupovali v postavení podozrivých zo spáchania trestného činu. V tejto veci rozhodoval Ústavný súd ČR koncom marca tohto roku.

Dňa 1. februára 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 377/2016 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len zákon o konkurze a reštrukturalizácii). Touto novelou nastalo viacero zásadných zmien v konkurznom konaní, okrem iných, aj v podávaní návrhu na vyhlásenie konkurzu fyzickou osobou.

Ústavný súd ČR rozhodoval vo veci porušenia práva na súdnu ochranu v súvislosti s predčasne podanou žalobou.

Čo ak si necháte osobné veci v aute na súkromnom parkovisku pred obchodným domom a niekto Vám tieto veci z auta ukradne? Zodpovedá prevádzkovateľ takéhoto parkoviska za Vaše osobné veci nachádzajúce sa v aute? Aké sú zákonné limity?

V podnikoch, v korých má účasť štát je bežnou praxou, že ich manažéri majú vyššie platy ako ministri. Môže sa stať, že pri odchode z týchto podnikov získajú vysoké odstupné, tzv. zlaté padáky. 

Starostlivosť o maloleté dieťa podľa zákona vykonáva v prvom rade rodič, resp. obaja rodičia dieťaťa. V niektorých prípadoch však môže byť maloleté dieťa zverené aj do starostlivosti iného rodinného príslušníka, pokiaľ ani jeden z rodičov nespĺňa zákonné predpoklady a nevykonáva starostlivosť o maloleté dieťa riadne. Z ustálenej judikatúry vyplýva, že súd v konaniach, kde vystupuje maloleté dieťa prihliada v prvom rade na najlepší záujem dieťaťa.

Najvyšší súd SR zamietol sťažnosť obvineného proti uzneseniu o zamietnutí prepustenia z väzby. O dôvodoch jeho rozhodnutia sa môžete dočítať nižšie. 

Ústavný súd ČR rozhodol nálezom vo veci porušenia práva na prístup k súdu a práva na spravodlivý proces, o ktorom si môžete v tomto príspevku prečítať.

Ústavný súd ČR vydal nález týkajúci sa platnosti spotrebiteľskej zmluvy vo svetle práva na spravodlivý proces.

Právna úprava dedičského práva je v súčasnosti uvedená v ustanoveniach § 460 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. V zmysle jeho § 460, sa dedičstvo nadobúda smrťou poručiteľa, pričom oprávnení dediči musia byť známi. Núka sa teda otázka: „Má právo dediť aj dieťa, ktoré sa narodí umelým oplodnením až po smrti poručiteľa?“